6. touko, 2018

2.Pietari luku 1

Uuden Testamentin käännösten vertailu 2.Pietari luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/keefa2.pdf

 

Shimeon Petros, Messias Jeshuan palvelija ja apostoli, niille jotka ovat yhtäläisiä uskollisuudessa, meidän kanssamme kunniassa arvollisia, meidän Herramme ja lunastajamme Messias Jeshuan vanhurskauden kautta. – 2.Piet.1:1 aramea 👍

Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. – 2.Piet.1:1 KR38

 

Siunaus ja rauha lisääntyköön teille, meidän Herramme, Messias Jeshuan opetuksen kautta! – 2.Piet.1:2 aramea 👍

Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. – 2.Piet.1:2 KR38

 

Joka antoi kaiken hänen jumalallisen voimansa, elämän ja ylistyksen Jumalan luota, opetuksen kautta, hän, joka on meidät kutsunut hänen kirkkauteensa ja kuninkaallisuuteensa. Joka näiden suurten ja kunnioitettavien lupaustensa kautta antoi nämä teille, että tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta, kun pakenette sitä himojenturmelusta, joka on maailmassa. – 2.Piet.1:3-4 aramea 👍

Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, – 2.Piet.1:3-4 KR38

 

Mutta kun te näissä ahkeroitte, te lisäätte sitä kuninkaallista uskollisuuttanne, sekä sen ylle kuninkaallista tietoa.  Mutta tiedon ylle itsensä hillitseminen, itsensä hillitsemisen ylle kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyyden ylle Jumalan kunnioittamista. Mutta Jumalan kunnioittamisen päälle veljellistä armollisuutta, mutta armollisuuden ylle veljellistä rakkautta.  – 2.Piet.1:5-7 aramea 👍

*  niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. – 2.Piet.1:5-7 KR38

 

Sillä kun nämä teiltä löytyvät, ja niissä pysytte, se ei ole turhaa, eikä myös se hedelmä, jota teille kasvatetaan meidän Herramme, Messias Jeshuan opetuksen kautta. Sillä hän, jolla ei näitä havaita, on sokea, ettei hän näe, että hän on unohtanut puhdistuneensa aikaisemmista synneistään. – 2.Piet.1:8-9 aramea 👍

Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Jolla sitävastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä. – 2.Piet.1:8-9 KR38

 

Ja sen päälle enemmän, veljeni, ponnistelkaa, että hyvien tekojen kautta tekisitte teidän kutsumisenne ja valitsemisenne totuuden mukaiseksi, sillä kun nämä teette, te ette milloinkaan lankea. Sillä samoin on teille rikkaasti annettu sisäänpääsy meidän Herramme ja pelastajamme Jeshuan, Messiaan, iankaikkiseen kuningaskuntaan.  – 2.Piet.1:10-11 aramea 👍

Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea; sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. – 2.Piet.1:10-11 KR38

 

Ja minä en väsy teitä muistuttamasta näistä totuuksista, kun nämä hyvin tunnettekin, ja vahvistutte tässä totuudessa. – 2.Piet.1:12 aramea 👍

*  Sentähden minä aina aion muistuttaa teitä tästä, vaikka sen tiedättekin ja olette vahvistetut siinä totuudessa, joka teillä on. – 2.Piet.1:12 KR38

 

Mutta samoin minä katsoin itselleni oikeaksi, että niin kauan kuin olen tässä ruumiissa, herättää sitä teidän muistoanne. Kun minä tiedän, että minun ruumiini lähtö on pian, niin kuin myös meidän Herramme, Jeshua, Messias minulle ilmoitti. – 2.Piet.1:13-14 aramea 👍

Ja minä katson oikeaksi, niin kauan kuin tässä majassa olen, näin muistuttamalla herättää teitä. Sillä minä tiedän, että tämän majani poispaneminen tapahtuu äkisti, niinkuin myös meidän Herramme Jeesus Kristus minulle ilmoitti. – 2.Piet.1:13-14 KR38 🤨

 

Mutta minä myös näen vaivaa, että teille olisi myös minun lähtöni jälkeen jatkuvaa, että minun muistutukseni kautta te näitä olisitte tekemässä. – 2.Piet.1:5 aramea

Mutta minä olen huolehtiva siitä, että te minun lähtöni jälkeenkin aina voisitte tämän muistaa. – 2.Piet.1:15 KR38

 

Sillä me emme ovelasti tehtyjen vertausten mukaan lähteneet teille kertomaan meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, voimasta ja tulemuksesta, vaan sen mukaan kuin me olimme näkemässä sitä suuruutta, joka hänellä on. – 2.Piet.1:16 aramea

Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. – 2.Piet.1:16 KR38

 

Sillä hän otti vastaan isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tuli se ääni hänelle, joka oli kuin tästä valtavasta kirkkaudesta, hänen suuruudessaan, että ”tämä on minun rakas poikani, hän, johon minä olen mielistynyt.” Myös me kuulimme sen, tämän äänen taivaista, joka tuli häntä varten, kun me itse olimme hänen kanssaan sillä pyhällä vuorella. – 2.Piet.1:17-18 aramea

Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt." Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. – 2.Piet.1:17-18 KR38

 

Ja meille on myös todellista se profeetallinen sana, että te teette kauniisti, kun te siihen katsotte, kuin lamppuun, joka loistaa pimeydessä, kunnes päivä valkenee ja aurinko valaisee, teidän sydämissänne.  – 2.Piet.1:19 aramea 👍

Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. – 2.Piet.1:19 KR38 🤨👎

 

Kun te ensimmäiseksi tiedätte, että jokainen profeetallisen kirjoituksen avautuminen ei ole ihmisen omaa. Sillä ne menneisyyden profetiat eivät ole tulleet ihmisten tahdon kautta, vaan kun ne ovat olleet pyhän hengen kautta ilmoitettuja, ne pyhät Jumalan ihmiset puhuivat niitä. – 2.Piet.1:20-21 aramea 🙂👍

Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. – 2.Piet.1:20-21 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi