13. huhti, 2018

Aramean opetuksia Markus luvut 1-5

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

* Jumalan pojan, Messias Jeshuan evankeliumin alku. – Mark.1:1

(Osa kreikan teksteistä jättää ”Jumalan pojan” pois. Itse asiassa koko ensimmäinen luku vaihtelee epänormaalin paljon kreikan käsikirjoituksista toiseen verrattuna. Kreikassa on kyllä selvästi kaksi eri käännöslinjaa, joista Bysantti ja Bezae edustavat toista, ja Sinaiticus toista, mutta yksikään kreikan teksti ei tue teoriaa, että tämä versio olisi niistä käännetty arameaksi, jakeet eivät mene yhdenkään mukaan.)

 

* Niin kuin on kirjoitettu profeetta Jesajan kautta, ”katso, minä lähetän minun sanansaattajani sinun kasvojesi eteen, joka valmistaa sinun tiesi”. – Mark.1:2

(Esimerkiksi tässä Bysantti jättää jostain syystä Jesajan nimen pois, ja sanoo ”profeetoissa”. Edellisessä jakeessa taas Bysantti sanoo samalla tavalla kuin aramea.)

 

* Ja heti hänen tullessaan vedestä, näkyi, että taivaat halkesivat, ja henki, kuin kyyhkynen, joka laskeutui hänen päälleen. – Mark.1:10

(Targum Hesekiel 1:1 käyttää erilaista sanontaa taivasten aukeamisesta.)

 

* Ja hän oli siellä, erämaassa, neljäkymmentä päivää, satanan kiusaamana, ja hän oli niiden olentojen kanssa, ja enkelit palvelivat häntä. – Mark.1:13

(Kreikan transliterointi satana todistaa myös aramean alkuperän puolesta, hebrean alkutekstissähän sana olisi ha’satan, ilman määräisen muodon alefia lopussa. Bysantin tekstiryhmässä ”syyttäjä” on laitettu ”zatana”, toisissa ”satana”. Kreikka käyttää olennoista mytologisten kertomustensa legendaarista hirviötä, therion, θηρίων, joka on minun mielestäni täysin epäraamatullinen sanavalinta. Onhan kreikassa oikeitakin eläimiä ja sellaisia, esim.ζῷα? Aramean sanavalinta antaa ymmärtää, että Jeesus oli juuri niiden valtaistuimen ympärillä olevien olentojen kanssa (Ilm.4:6), kun kreikka käyttää jotain aivan demonista, päinvastaista edustavaa. Lukija voi itse päätellä, kumpi on Jeesukselle sopivampaa.)

 

* Mutta sen jälkeen, kun Johannan oli lopettanut, tuli Jeshua sinne, Galileaan, ja julisti Jumalan kuningaskunnan evankeliumia. Ja hän sanoi, ”aika on lopussa, ja Jumalan kuningaskunta on tullut. Kääntykää, ja uskokaa toivon sanan kautta!” – Mark.1:14-15

(Sevarta on ”toivon sana”, evankeliumi. Kreikan evankeliumi, joka lainasanana ensimmäisessä jakeessa, taas on ”hyvä sanoma” (LXX 2Sam.18:27 ym.) Toisaalta evangelion voisi merkitä ”sanansaattajan sanomaa”, ilman kummempaa adjektiivia. Sanan rakenne sinänsä näyttää kuitenkin aramealta.)

 

* Ja he kaikki hämmästyivät ja kyselivät, toinen toisensa kanssa, ja sanoivat, ”millainen tämä onkaan, ja mikä uusi opetus tämä on, joka käskyvallan kautta käskee jopa saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat häntä?!” – Mark.1:27

(Hebrean ja aramean shma on ”kuulla, totella ja ymmärtää”, joten kaikki sanat sopivat jakeen loppuun.)

 

* Ja Shimeonin anoppi oli sairas, kuumeessa, ja he puhuivat hänelle, häntä vastaan. – Mark.1:30

(’aleih on sanatarkasti ’häntä vastaan’, tai ’hänen ylleen’.)

 

* Ja siinä hetkessä hänen spitalinsa meni hänestä pois, ja hän puhdistui. Ja hän nuhteli häntä, ja lähetti hänet pois. – Mark.1:42

(Arameassa kertomus muistuttaa hyvin paljon 4Moos.12 kertomusta Mirjamista, joka omien pahojen puheidensa rangaistukseksi sai saman sairauden, ja puhdistui Mooseksen sanan kautta.)

 

* Ja Jeshua tuli taas Kapr-Nahumiin, muutamaksi päiväksi, ja kun kuultiin, että hän on siinä talossa, – Mark.2:1

(Kaper-Naahum) sanotaan eri tavoilla kreikan teksteissä, osassa Kafarnaum, osassa Kapernaum.)

 

* Mutta Jeshua tunsi, henkensä kautta, että he ajattelivat tätä sieluissaan, ja sanoi heille, ”miksi te ajattelette näitä sydämissänne?” – Mark.2:8

(Kieliopillisesti täydellinen esimerkki aramean sielu/henki/sydän – sanojen käytöstä. Kreikan teksteissä jae alkaa aina ”ja heti”, eri sanoja ”sanoi”-verbistä, ja erilaisia tapoja sanoa tuo ”sieluissaan”. Jos aramea olisi kreikasta käännetty, tämä jae alk. sanalla אמֵּחדָׁומֵּ)

 

* Mutta kun Jeshua kuuli sen, hän sanoi heille, ”eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan nämä, jotka ovat sairastamalla sairaiksi tehtyjä.En minä tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä.” – Mark.2:17

(Kaikki kreikan tekstit sanovat ”sairastamalla sairas” sijasta ”paha”. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan pahat. TR lisää vielä loppuun ”parannukseen”, mutta sanaa ei esiinny muualla.)

 

* Ei kukaan laita uutta kangaspalaa, ja ompele sitä vanhaan vaatteeseen, ettei se uusi ota täyteyttään siitä vanhasta, ja se repeää vielä enemmän. – Mark.2:21

(”Täyteytensä” on tämän vertauksen lisäksi tässä muodossa vain Joh.1:16.)

 

* Jeshua sanoi heille, ”ettekö ole milloinkaan lukeneet, mitä David teki, kun oli puutteessa ja nälkäinen, hän ja hänen kansansa?” – Mark.2:25

(”Hänen kanssaan”, kuten kreikka sanoo, on toinen mahdollinen lukutapa. Jakeen alku vaihtelee aika paljon eri kreikan ja koptin käsikirjoituksissa, mutta yksikään ei mainitse Jeesusta.)

 

* Niin kuin hän astui sisään Jumalan huoneeseen, kunAbiathar oli ylipappi, ja söi Herran Jumalan alttarin leipää, jota ei ollut luvallista syödä paitsi papeille, ja hän antoi sitä myös niille, jotka olivat hänenkansaansa. – Mark.2:26

(Tärkeä asia tässä on se, että leipä vietiin ”Herran kasvojen edestä”, Jerusalemin ilmestysmajasta, Öljymäelle Noobiin, ja Jeesus kutsuu juuri sitä Jumalan huoneeksi. Aristeaan kirje kertoo Noobin linnoituksesta, että siellä uhrattiin vielä silloinkin, ja tavallisilta ihmisiltä oli sinne pääsy kielletty.)

 

* Ja hän sanoi heille, että ”sapatti on luotu ihmisen tähden, eikä ihminen sapatin tähden.” – Mark.2:21

(Lainaus on farisealaisen rabbi Hillelin vastaus, kun häneltä tultiin kysymään, onko sapattina luvallista auttaa lähimmäistä.)

 

* Ja hän katsahti heihin vihaisena, sillä heidän sydäntensä kovuus oli surullista, ja sanoi sille miehelle, ”ojenna kätesi”, ja hän ojensi, ja hänen kätensä palautui entiselleen. – Mark.3:5

(Sydämen kovuus, kassioth, on vain tässä yhteydessä käytetty sanonta (esim. Room.2:5), ja käden ennalleen palauttamisen teknath on tässä muodossa vain tässä kertomuksessa, synoptisissa evankeliumeissa. Sana on myös Matt.21:16, ”lasten ja imeväisten suusta sinä ... ylistyksen”.)

 

* Ja Jerusalemista jaEdomista, ja Jordananin seudulta, ja Tyyrosta ja Siidonista, tuli paljon kansaa hänen luokseen, sillä he olivat kuulleet kaiken, mitä hän oli tehnyt. – Mark.3:8

(Suomalaisessa puhutaan ”suurista teoista”, kreikka taas sanoo, ”kuulleet monet teot”, ei mitään suurista. ”Suuret teot” näyttää tulevan KJV:stä. ”Tyyro ja Siidon” ovat kreikkalaiset muodot näiden kaupunkien nimistä. Hebreassa, arameassa, hieroglyfeissä ja foinikiassa nimet kirjoitetaan näin.)

 

* Ja hän sanoi oppilailleen, että toisivat hänelle veneen, väkijoukon tähden, etteivät he ahdistaisi häntä. – Mark.3:9

(Ahdistaa, on chabats, joka on eräänlaista ”tulpan laittamista”, ”tukkimista”, ts. ettei pääse liikkumaan.)

 

* Ja nämä, joilla oli saastaisten henkien vitsauksia, lankesivat maahan hänet nähdessään, ja huusivat ja sanoivat, ”sinä olet hän, Jumalan poika!” – Mark.3:11

(Vitsaukset ovat tässä muodossa UT:n puolella vain tässä, Luuk.7:21 ja 12:48, ja ilmestyskirjassa. Sanajuuren ensisijainen merkitys on eräänlainen merkki jostain, johonkin viittaava. Kreikan teksteissä ”sinä olet se Jumalan poika”, mikä on kieliopillisesti ihan järkevä käännös.)

 

* Ja Jakob, Zebadiin poika, ja Jakobin veli Johannan; heille hän antoi nimen ”benai ragshi”, joka on ”ukkosen lapset”. – Mark.3:17

(Kreikan ”boanerges” on arameasta kopioitu bnrgsh. Ragsh on metelin lisäksi monta muutakin merkitystä, siksi tarkennus arameassa, normaalisti aramean tekstissä näitä ei ole. Esim. Hebr.5:14 Rgsh on ”aistit”. Sama löytyy myös verbinä 1Joh.2:3 arameassa, joka olisi sanatarkasti ”Ja tämän kautta me vaistoamme, että me tunnemme hänet: jos me pidämme hänen käskynsä.”

Itse asiassa sanan ensisijainen merkitys on viha, vapista tai horjua. Jastrowin sanakirjassa rgsh on lähes koko sivun kokoinen selitys vaihtoehtoja.)

 

* Ja Andreos ja Filippos, ja Tolmain poika, ja Matti ja Tooma, ja Jakob (Halfin poika), ja Taddi ja Shimeon, se rakentaja  – Mark.3:18

(Rakentaja on tietysti vain yksi, mutta järkevin vaihtoehto Kananjan merkitykselle. Sana merkitsee jotain rakennuksen pystyttäjää. Jos sen kääntäisi ”kiivailijaksi”, tai joksikin vastaavaksi, siinä pitäisi olla vain yksi nun, tupla-nun ei sellaiseen merkitykseen sovi. ”Tolmain poika” täytyy olla etunimeltään Nathan’el.)

 

* Ja ne kirjanoppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, sanoivat, ”hänessä on Baal-Zebub”, ja ”demonien johtajan kautta hän ajaa ulos demoneja!” – Mark.3:22

(Baal-Zebub, ”Ekronin jumala”, 2Kun.1:3. Kärpästen herra. Kaikki aramean, koptin ja latinan tekstit sanovat nimen oikein. ”Demonien pää” taas on juutalaisten kirjoituksissa aina Ashmodii, eli kreikaksi Asmodeus. Toisin sanoen, he väittelivät keskenään, minkä demonin kautta hän ajaa demoneja ulos. Zebub ei ollut mikään tavallinen harmiton huonekärpänen, vaan tauteja levittävä, pahaa aiheuttava;)

 

* Ja hän sanoi heille, ”ymmärtäkää, mitä kuulette; sillä mitalla, jolla te mittaatte, teille mitataan – ja teille lisätään, niille, jotka kuulevat”. – Mark.4:24

(Jeesus kommentoi synagogassa puhuttua Jesajan targumia, lainaus on Jesaja 27:8 aramean mukaan.)

 

* Ja hän sanoi, ”mitä Jumalan kuningaskunta muistuttaa, ja millaiseen vertaukseen sitä verrataan?” – Mark.4:30

(Aramean ”verrata” on myös ”edustaa”. Kreikan tekstit käyttävät molempia, ja viittaa siihen, ettei kreikan kääntäjä ollut varma, kumpi on parempi sanavalinta!)

 

* Ja hän sanoi heille sen päivän iltana, ”lähtekäämme toiselle puolelle”. – Mark.4:35

(Toinen puoli on ’ivraa’. Sama sana kuin hebrean ’ivri’, josta tulee hebrealainen. Sanan merkitys on kuitenkin ’muukalainen, toinen puoli, muualta tullut, tänne kuulumaton’.)

 

* Ja he pelkäsivät suurella pelolla, ja sanoivat toinen toiselleen, ”kuka tämä siis on, kun tuuli ja meri tottelevat häntä?” – Mark.4:41

(Talmud Bavli, Tract Bava Metzia;"Rabba sanoi; merimiehet kertoivat minulle, että se aalto, joka yleensä saa laivan uppoamaan, hohtaa vaalean kaltaista valoa, ja me löimme sitä sellaisella sauvalla, johon oli kaiverrettu EHJEH. Heti tuli tyyntä ... ”Kirjoitettu on, ettekö pelkää minua, sanoo Herra, ettekö vapise minun edessäni, joka olen pannut hiekan meren rajaksi, ikuiseksi määräksi, jonka ylitse se ei pääse; ja vaikka se kuohuu, ei se mitään voi, ja vaikka sen aallot pauhaavat, eivät ne sen ylitse pääse?" (Jer.5:22). Markuksen versiossa Jeesus yhdistää itsensä selkeästi tähän ikivanhaan nimeen, jonka Herra ilmoitti nimekseen Moosekselle palavasta pensaasta. Juutalaisissa teoksissa ei ole toista vastaavaa myrskyn tyynnyttämistä.)

 

* Ja hän tuli sen meren toiselle puolelle, gadaralaisten alueelle. – Mark.5:1

(Gadar merkitsee lähinnä jotain aitausta. Toinen puoli on sama sana kuin hebrealainen, Abrahamista.)

 

* Ja hän oli kaiken aikaa, yöt ja päivät, niissä haudoissa ja vuorilla, ja hän huusi, ja hakkasi itseään kallioihin. – Mark.5:5

(Hakkasi, sanaa käytetään ensisijaisesti ruoskalla lyömisestä. Toisin sanoen mies ei kulkenut kivi kädessään, itseään lyöden, vaan ennemmin epileptisesti kaatuili ympäri kallioita, vuoristossa.)

 

* Ja hän huusi kovalla äänellä ja sanoi, ”mitä minulla ja sinulla on yhteistä, Jeshua, Jumalan, korkeimman poika? Minä käsken sinua Jumalan kautta, ettet kiduta minua!” – Mark.5:7

(Käskeminen tässä, on eräänlaista vannottamista Tooran mukaan. Täysin rabbiininen termi. Matt.26:63 ylipappi käyttää samaa sanaa, ja 1Tess.5:27, 1Tim.6:14 Paavali. Muuten sana löytyy vain Talmudista.)

 

* Ja hän kysyi häneltä, ”mikä sinun nimesi on?” Hän sanoi hänelle, ”Legion on meidän nimemme, koska meitä on paljon.” – Mark.5:9

(Legion on esim. Tg Hesekiel 30:9, järjestäytynyt sotajoukko, ja sana on todellakin aramean alkuperää.)

 

* Ja hän pyysi häntä paljon, ettei lähettäisi häntä sen maakunnan ulkopuolelle. – Mark.5:10

(Edellisessä jakeessa he puhuivat monikossa, tässä puhutaan vain yhdestä.)

 

* Ja nämä, jotka olivat niitä ruokkimassa, pakenivat ja sanoivat siitä siinä kaupungissa, ja myös kylien kautta, ja he lähtivät katsomaan sitä, mitä oli tapahtunut. – Mark.5:14

(Ruokkivat, voi kääntää myös ”paimensivat”. Ensisijaisesti ravinnon antamista, mutta paimenkin on sama sana. ”Jotka olivat paimenia” on täysin oikea suomennos, sen voi kääntää molemmilla tavoilla.)

 

* Ja heti se hänen verensä lähde kuivettui, ja hän tunsi ruumiissaan, että oli parantunut alennustilasta. – Mark.5:29

(Alennustila, machuvtha, on 5Moos.28:43 käytetty termi, ei muualla VT puolella. Nainen tietää jättäneensä seuraamatta Jumalan ääntä, jonka oli 12 vuotta aikaisemmin kuullut. Käskyt ja säädökset oli pakko pitää, muuten ei olisi voinut olla tuossa kansanjoukossa. 5Moos.28:15.)

 

* Ja hän otti sitä tyttölasta kädestä, ja sanoi hänelle, ”tyttö, nouse!” – Mark.5:41

(Talitha kuumi on aramean feminiinimuoto. Bysantti ja valtava määrä muita kreikan versioita menee tämän mukaan. Osa kreikkalaisista taas on ”korjannut” käskyn hebrean muotoon jättämällä viimeisen kirjaimen pois. Osa taas korjaa feminiinimuodon laittamalla talitha sijaan erisnimen Tabitha. Jakeen loppu, ”se on käännettynä...” puuttuu tietenkin arameasta.)

 

Markus luvut 1-5 kokonaan täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/markus-luvut-1-5.html