8. huhti, 2018

Aramean opetuksia Efesolaiset

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

* Ja hän teki meille tunnetuksi sen hänen tahtonsa salaisuuden, jonka hän oli edeltä säätänyt, että sitä harjoittaisimme hänen kauttaan. Sitä määräaikojen täyttymystä varten, että uudistettaisiin ylhäältä, Messiaan kautta, kaikki, mitä on taivaissa ja maassa. – Ef.1:9-10

(Kreikka käyttää ”yhteenvedon tekemistä”, aramea uudeksi tekemistä. Kumpi menee raamatun kokonaisilmoituksen mukaan? Kreikan sanaa joutuu jokainen selittämään, arameassa sana on selkeä. Kreikan sanavalinta tulee sanan ”yksi” johdannaisesta, mutta tav lopussa on ”uudistaa, ennallistaa”, Jastrow s.428 ym.; נתחדת uudistettaisiin, נתחד yhdistettäisiin, yhden kirjaimen ero.)

 

* Sillä hänen kauttaan te myös kuulitte sitä totuuden sanaa, joka on se teidän elämänne toivon sanoma, ja te uskoitte häneen, ja teidät on sinetöity siinä pyhässä hengessä, joka oli luvattu. – Ef.1:13

(Kreikassa totuuden sana on ”pelastuksen evankeliumi”, ja arameassa ”teidän elämänne toivon sanoma”. Tämä lukuero toistuu kaikissa uuden liiton kirjoituksissa.)

 

* Se, joka on se meidän perintöosamme vakuus, niiden lunastusta varten, jotka elävät, ja hänen kunniansa kirkkautta varten. – Ef.1:14

(Paavali yhdistää aramean ”parak-lita”, ”kirottujen lunastaja”, pyhään henkeen tässä niin kuin Herrakin aramean kielellä asian ilmoittaa. Kreikkaan pohjautuvissa käännöksissä jakeeseen on valittu tähän verrattuna väärä sanavalinta; ”omaisuus”, sana merkitsee muutakin. Hebr.10:39 kreikan käännöksissä sama sana on käännetty oikein, tai paremmin.)

 

* Että meidän Herramme Jeshuan, Messiaan Jumala, kirkkauden isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen, hänen tuntemisensa kautta. – Ef.1:17

(Ilmestys on avointa tai paljastettua.)

 

* Ja teidän sydämienne silmät valaistuisivat, että te tietäisitte siitä hänen kutsumuksensa toivosta, ja siitä kirkkauden runsaudesta, joka on hänen perintöosansa, pyhyydessä. – Ef.1:18

(”Hänen pyhissään”, kuten suomalainen käännös sanoo, viimeinen sana pitäisi olla

בקדישׁאה. Mutta kun ei ole. ”Suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään” on muun raamatun kirjoitusten kontekstiin sopimaton ilmaisu. Kirkkauden runsaus, tulee Paavalille Jesaja 66:11 jakeesta ja erityisesti Sananlaskut 8:18, tästä Messiaanisesta viisaudesta käytetään arameassa tarkalleen samoja sanoja.)

 

* Ja alisti kaiken hänen jalkansa alapuolelle, ja hänet, joka on ylempänä kaikista, hän antoi hänet olemaan pää, seurakunnalle. – Ef.1:22

(Resh on sellainen pää, jonka voi kääntää johtajaksikin. Ensisijainen merkitys on kuitenkin pää.)

 

* Sillä sen hänen siunauksensa kautta me olemme lunastetut, uskollisuudessa, eikä tämä ollut teistä, vaan se on se Jumalan lahja. – Ef.2:8

(Määräinen artikkeli, ”se Jumalan lahja”, on myös kreikassa ja englannin käännöksissä.)

 

* Tämän tähden minä, Paulos, minä olen Jeshuan, Messiaan vanki; teidän, kansakuntien kasvojen tähden. Jos te olette kuulleet sen Jumalan siunauksen suunnitelman, joka minulle on annettu teidän kauttanne, – Ef.3:1-2

(Herran siunaus liittyy merkittävästi kasvoihin. Suomalainen KR38 ja RK kirjoittavat ”polvien notkistamisesta”, joka näyttää tulevan ruotsalaisesta 1917 raamatusta, mutta mistä se on sinne tullut, en tiedä – missään vanhoissa teksteissä sellaista ei ole. Mitään ”armon taloudenhoitoakaan” ei raamattu tunne; ei Paavali kirjoita mitään uusia ”oman pään” oppeja. ”Suunnitelma” on sanana tavallaan (erämaa)vaellusta varten laadittu matkaohje. Sama jakeessa yhdeksän.)

 

* Että kansakunnat olisivat hänen perintöosansa lapsia, ja osalliset hänen ruumiiseensa ja siihen lupaukseen, joka on annettu hänessä, evankeliumin kautta. – Ef.3:6

(Kreikan teksteistä osa sanoo ”hänessä” tilalla ”Kristuksessa”, osa ”Kristuksessa Jeesuksessa”.)

 

* Asustakoon Messias uskollisuudessa ja rakkaudessa teidän sydämissänne, kun teidän juurenne ja perustuksenne vahvistuvat! – Ef.3:17

(Näissä jakeissa vahvistuminen on myös ”tulla todellisemmaksi”.)

 

* Että pystyisitte kaikkien pyhien kanssa erottamaan, mistä ovat korkeus ja syvyys, ja pituus ja leveys. Ja tuntisitte sen Messiaan rakkauden suuruuden tuntemisen, ja tulisitte kaikessa täyteen sitä Jumalan täyteyttä. – Ef.3:18-19

(Kreikka pyytää tuntemaan sellaista, mikä ylittää tuntemisen?)

 

* Mutta meistä, toinen toisillemme on annettu hyvyyttä Messiaan lahjasta, mitan mukaan. – Ef.4:7

(Mitta voi olla myös ”asema”, mutta Matt.23:32 ”täyttäkää isienne mitta”.)

 

* Tämän tähden sanotaan, että ”hän nousi korkeuteen ja vangitsi sen vangitun, ja antoi lahjoja ihmislapsille.” – Ef.4:8

(Lainaus on Psalmi 68:19 aramean peshitta – tekstin mukaan, Codex Ambrosianus ym. Arameassa lainaus menee sanasta sanaan, kreikassa on jonkin verran eroa sanavalinnoissa ja sanamuodoissa.)

 

* Mutta että hän kohosi ylös, mitä se on, paitsi että hän ensin myös laskeutui alas, alempiin, joka on maa? Ja hän antoi olemaan apostoleja ja profeettoja, ja toivon sanoman saattajia, ja paimenia ja opettajia. Tekemään pyhiä täydellisiksi; tekemään palvelutyötä sille rakennukselle, joka on Messiaan ruumis. Kunnes me kaikki tulemme olemaan yhtä, uskollisuudessa ja Jumalan pojan tuntemisessa, ja yksi täydellinen mies, Messiaan täyteydessä pysymisen mitan kautta. – Ef.4:9-13

(Mitta on sama sana kuin enkelin mittaukset ilm.21:17.)

 

* Ja he ovat pimentyneet heidän mielessään, ja he ovat muukalaisia Jumalan elämästä, koska heissä ei ole sitä tuntemista, ja sydämen paatumuksen tähden. He ovat leikanneet poikki heidän toivonsa, ja luovuttivat sielunsa hillittömyyteen ja viljelemään kaikkea saastaisuutta heidän ahneutensa kautta. – Ef.4:18-19

(Papillinen palvelutyö on toiselta merkitykseltään maan viljelemistä. Koska poisleikkaaminen on sadonkorjuutermi, lauseen loppuun sopii paremmin maanviljelystermi.)

 

* Tämän tähden, laittakaa sivuun teistä valheellisuus, ja puhukaa totta, jokainen lähimmäisensä kanssa! Sillä me olemme toinen toisemme osia! – Ef.4:25

(Tämä on käskymuoto, joten huutomerkin käyttö on perusteltua. Aramea ei välttämättä tarkoita näissä jakeissa ruumiinjäseniä, vaan kyseessä näyttää olevan rakennuksen osat.)

 

* Vihastukaa, älkääkä tehkö syntiä. Ja älköön aurinko laskeko teidän vihastuksenne ylle. Älkääkä antako tilaa paholaiselle. – Ef.4:26-27

(Paholainen tässä voi arameassa merkitä myös pahan puhumista, toisten syyttämistä.)

 

* Ja sellainen, joka varasti, älköön sen tähden varastako, vaan raatakoon käsiensä kautta, ja tuottakoon hyvää, että hänellä olisi antaa sille, jolla on puute. Mikään inhottava puhe älköön lähtekö teidän suustanne ulos, vaan sellainen, joka on kaunista ja hyödyllistä rakentumiselle, että siunaus annettaisiin niille, jotka kuulevat. – Ef.4:28-29

(Aramean tämä sana siunauksesta sisältää armon ja hyvyyden. Suomalainen käännös puhuu kuulijoiden mielistelemisestä, mikä on ehdottomasti kokonaisilmoituksen vastaista. Kreikassa annetaan armo.)

 

* Ja olkaa ystävällisiä toinen toisellenne, jaarmahtavaisia, ja olkaa vapauttamassa toinen toistanne, samoin kuin Jumala, Messiaan kautta, vapautti meidät. – Ef.4:32

(Ystävällinen on myös raikas (vesi), tai hyväntuoksuinen, makea, katso pari jaetta eteenpäin.)

 

* Sen tähden, olkaa Jumalan jäljittelijöitä, niin kuin rakkaat lapset. – Ef.5:1

(Suomalainen seuraa taas KJV käännöstä, käyttämällä ”seuraajat”. Kreikassa, ja jopa latinassa (”imitatores Dei”) teksti menee aramean kanssa samalla tavalla.)

 

* Ja olkaa kiitollisia koko ajan jokaisen kasvoista, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimessä, isälle Jumalalle. – Ef.5:20

(Ajatus, että tulisi olla toisista uskovista kiitollisia, puuttuu kokonaan kreikasta.)

 

* Ja olkaa toinen toisellenne alamaisia, Messiaan rakkauden kautta. – Ef.5:21

(Kreikka käyttää fobiaa, pelkoa. Arameassa vastine olisi בדחלתה, aivan eri sana. ”Kristuksen pelko” ei oikein sovi kokonaisilmoituksen kanssa yhteen. Siksi osa kreikan teksteistä puhuu ”Herran pelosta”.)

 

* Ja hän on tukeva seurakuntaa omaa sieluaan varten, kirkastetuksi, eikä siinä ole tahraa eikä ryppyä, eikä näiden kaltaista, vaan se on oleva pyhä, ilman virhettä. – Ef.5:27

(Harvinainen sana kirkkaudesta, tulee targum Jesaja 61:3 jakeesta. 5xVT, 3xUT.)

 

* Sillä me olemme hänen ruumiinsa osia, ja me olemme hänen lihastaan ja hänen luistaan. – Ef.5:30

(Bysantin tekstiryhmä menee jakeessa aramean mukaan. Mielenkiintoista, että niin menee myös KJV.)

 

* Vanhemmat, älkää vihatko lapsianne, vaan kasvattakaa heidät opetuslapseudessa ja meidän Herramme opetuksessa. – Ef.6:4

(Harjoitus, opetuslapseus, kuri, kaikki sama sana. Harjaannuttaminen ensisijaista. Sanaa käytetään myös viinitarhan hoitamisesta.)

 

* Työntekijät, olkaa kuuliaiset teidän isännillenne, jotka ovat lihassa, kunnioituksessa ja vavistuksessa, ja sydämen oikeamielisyydessä, niin kuin Messiaalle. – Ef.6:5

(Peshitta on suora, oikea, oikeamielinen. Suomalaisessa ”yksinkertaisuus”. Sama ajatus taustalla.)

 

* Älkää näyttäkö kauniilta niin kuin ihmisten silmille, vaan niin kuin Messiaan työntekijät, että te teette Jumalan tahtoa. – Ef.6:6

(Kreikan tekstit lisäävät ”sielustanne”, joka on suomalaiseen laitettu ”sydämestänne”. Kaunis ja raamatullinen ajatus, mutta puuttuu arameasta. Suomalainen käännetty KJV:n mukaan tässäkin?)

 

* Koska teidän taistelunne ei ole lihaa ja verta vastaan, vaan hallitsijoita ja käskyvaltoja vastaan, ja tämän maailman pimeyden valtoja vastaan, ja niitä pahoja henkiä vastaan, jotka ovat taivasten alapuolella. – Ef.6:12

(Alapuolella, ei avaruuksissa. Kreikkakin käyttää vähän erikoista sanavalintaa. Pahat henget vaikuttavat täällä, eivätkä tähtien takana. Daniel 4:26 kuningas on katolla, ja sama kreikan sana.)

 

* Tämän tähden, pukeutukaa Jumalan kaikkeen sota-asuun, että pystyisitte kohtaamaan pahaa, ja kun olette joka asiassa asemissa, pystytte seisomaan pystyssä. – Ef.6:13

(”Valmiina” on sotilaan ”asemassa” valmiina olemista.)

 

* Ja kaikissa rukouksissa, ja kaikissa esirukouksissa rukoilkaa koko ajan hengen kautta, ja olkaa valveilla siinä rukouksessa joka hetki, jatkuvasti rukoillen ja anoen kaikkien pyhien puolesta. – Ef.6:18

(Pyytäminen, etsiminen ja esirukous on sama sana. ”Kasvojen ylle” voi suomentaa ”puolesta”, mutta sanatarkasti asia on tietysti laajempi kokonaisuus.)

 

Kirje efesolaisille kokonaan täältä  https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/efesolaiset.html