7. huhti, 2018

Aramean opetuksia 1. Pietarin kirje

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

* Apostoli Petros, Messias Jeshuan valituille ja matkaajille, jotka ovat hajaantuneet Pontos’ssa, ja Galtijassa, ja Kappodokiassa ja Asiassa ja Beituniassa. - 1.Piet.1:1

(Beit-u-nia, ”talo ja kaunis ilma”. Kappodokia on VT:n Kaftor.)

 

* Ne, jotka ovat isän Jumalan edessä valittuja, hänen tietämisessään, että olisivat hengen pyhityksessä kuuliaisia, ja hänen verensä pirskottamia. Messias Jeshuan hyvyys ja rauha lisääntyköön teille! - 1.Piet.1:2

(Kreikka ottaa sanat tässä väärin ja seurauksena on pro-gnosis, ennalta tieto. Ajattelutavasta heijastuu sen ajan tyypillinen kreikkalainen filosofia. Prognosis ei esiinny missään muodossa LXX-kreikassa. Tällainen sanavalinta viittaa kreikkalaisen ajattelutavan tuntevaan kääntäjään. Toisaalta teksti kuitenkin tarkoittaa, että isä Jumala on tiennyt, ketkä on edessään valinnut. Kreikan sana Theos, Jumala, on sanskritin kielestä transliteroitu lainasana.)

 

* Kun te varjellutte Jumalan voimassa ja uskollisuudessa, niitä elämiä varten, jotka ovat valmiina ilmestymään viimeisenä aikana. Että te saisitte elämässänne iloita iankaikkisesti, vaikka tässä ajassa olettekin uupuneet monenlaisissa koettelemuksissa, jotka tulevat yllättäen. - 1.Piet.1:5-6

(Loppu puuttuu kreikan tekstistä. Nisaajon voi kääntää myös kiusaus, koettelemus kuitenkin ensisijainen (Jastrow). Myös kreikassa koettelemus on ensisijainen sanavaihtoehto. Sama sana on TgPs.26:2, ”Tutki minua, Herra, ja pane minut koetukselle”.)

 

* Siten, että teidän uskollisuutenne todistus tulee ilmestymään, joka on oleva kallisarvoisempaa kuin puhdistettu, tulessa koeteltu kulta, kirkkaudeksi ja kunniaksi ja ylistykseksi, Messias Jeshuan ilmestyessä! Hän, jota te ette ole nähneet, ja häntä te rakastatte, ja riemuitsette hänen uskollisuudessaan, loisteliaassa, sanoin kuvaamattomassa ilossa.Että saisitte teidän uskollisuutenne palkinnonteidän sielujenne elämän. - 1.Piet.1:7-9

(Kreikassa soteria, pelastus, mutta arameassa siis ”elämä”. Pelastus olisi purkana,.. Tutkin asiaa, ja huomasin, että eihän kreikan kielessä edes ole varsinaista elämä - sanaa, paitsi bios, joka on ihan nimensä mukaisesti biologista elämää. Kreikasta puuttuu paljon muutakin raamatun sanomaan liittyvää sanastoa.)

 

* Mutta olkaa pyhät kaikissa elämäntavoissanne, niin kuin hän, joka teidät kutsui, on pyhä.Koska kirjoitettu on, että ”olkaa pyhät, kuten myös minä, minä olen pyhä”. - 1.Piet.1:15-16

(Aramea tuo tässä taas esiin sanonnan ”ena’na”, joka liittyy aina Jumalaan tai Jeesukseen.)

 

* Ja jos te kutsutte häntä, että hän on isä, joka ei edessään hyväksy kasvoja, ja tuomitsee jokaisen tekojensa mukaan, olkaa palvonnassa, olkaa johdatuksessa tässä vaelluksenne ajassa. - 1.Piet.1:17

(Johdatus puuttuu kreikasta. Kreikassa dachlutha on laitettu merkityksellä fobos, pelko tai kauhu.)

 

* Kun te tiedätte, ettei teitä ole hopealla, joka kuluu, eikä kullalla, lunastettu arvottomista teoistanne, niistä, jotka te olitte saaneet isiltänne. - 1.Piet.1:18

(Mutta kuluuko hopea? Hopea, kesef, tarkoittaa myös käteistä rahaa, tarkoitti raamatun aikaan ja tarkoittaa edelleen. Hopea, joka kuluu on siis todennäköisesti ”rahalla, joka kuluu”. Sama toistuu läpi koko raamatun, katsokaapa hopeasta kertovia kohtia!)

 

* Kun teidän sielunne olisivat pyhitetyt, hänen totuutensa tottelemisessa, ja olisivat täynnä rakkautta, ettei katsottaisi kasvoihin, että olisitte sydämestänne puhtaat ja täydelliset, ja rakastaisitte toinen toistanne. - 1.Piet.1:22

(Käytän mieluummin tottelemista, kuin kuuliaisuutta, koska kuulemiselle on oma sanansa. Kasvoihin katsominen tai hyväksyminen on, kuten jo jossain aikaisemmassa suomennoksessa mainitsin, seemiläinen sanonta, joka tarkoittaa puolueellisuutta oppiarvon tai yhteiskunnallisen aseman perusteella.)

 

* Ja ”meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti”. Ja tämä on se sana, joka on teille julistettu. - 1.Piet.1:25

(KR33 Jes.40:8 sanoo, ”meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti”. Sanatarkasti sama.)

 

* Sen tähden, poistakaa teistä kaikki pahuus ja kaikki petollisuus, ja kasvoihin katsominen ja kateus, ja mikä on paholaisesta. - 1.Piet.2:1

(Akelkartsa on ”paholainen”, kreikassa diabolos. Sana kuitenkin muodostuu sanoista ”syö, puree”, joten käännöksissä on poikkeuksetta menty tämän tulkinnan mukaan. Kreikassa yleensä sana on oikein, paholainen, mutta tässä kohtaa καταλαλιάς, pahan puhuminen, joka kyllä muuten sopii tähän, mutta kaventaa jakeen sanomaa. Osa kreikan käsikirjoituksista on jättänyt jakeen lopun kokonaan pois. Miksi?)

 

* Ja olkaa kuin imeväiset vauvat, ja tavoitelkaa sitä puhdasta ja hengellistä sanaa kuin maitoa, että te siinä kasvaisitte elämää varten. - 1.Piet.2:2

(Kreikan teksteissä vain muutamassa on loppu ”pelastukseen”. Lähes kaikissa viimeinen sana puuttuu. Sanan käyttö tässä kohdassa on muun raamatun sanoman vastaista, Jeesus pelastaa ja sana kasvattaa. Sana ”puhdas” on oikein kreikassa, mutta länsimaisiin teksteihin se on laitettu ”väärentämätön”. Sanaa ei kreikassa käytetä missään muualla raamatussa. 

Taas Gingrichin sanakirjasta: ἄδολος, ον unadulterated, pure1 Pt 2:2.* [pg 4]

Aramean sana, nakad, tässä ja Matt.27:59. Jastrowin sanakirjan mukaan ”puhdas”, eikä mitään muuta. Miksi kreikassa on adolos, eikä normaali katharos, joka on myös ”opillisesti puhdas”? Muistattehan historiasta kataarit, ”puhdasoppiset”? Ajatteliko kreikan tekstin valmistaja, ettei teksti olisikaan oikealla tavalla puhdasta? Tämä tulee esille lukuisissa Talmudin osissa, mm. Tract Megillah, joissa kirjoitusten aramean kääntäminen on hyväksyttyä, mutta muissa kielissä puuttuu tarvittava terminologia? Tract  Sabbath (ch.XVI/mishna) sanoo, että ”ei ole luvallista lukea kirjoituksia, jotka on kirjoitettu koptin, meedian, vanhan hebrean, elamin tai kreikan kielellä”, mutta näitä käännöksiä ei saa tuhotakaan.)

 

* Jos olette maistaneet ja nähneet, että Herra on hyvä. - 1.Piet.2:3

(Suoraan psalmista 34. Kreikasta puuttuu ”ja nähneet”.  Aramean ”olette nähneet” on luettu ”olitte”, ja jälleen yksi selkeä virhe selittyy aramean avulla!)

 

* Hän on se, jota te lähestytte, joka on se elävä kivi, jonka ihmislapset hylkäsivät, ja Jumalalle kallis ja valittu.Ja myös te; rakentukaa, kuin elävät kivet, ja te olette hengellinen temppeli, ja pyhiä pappeja. Uhratkaa hengellisiä uhreja, jotka otetaan vastaan Jumalan edessä, Messias Jeshuan kautta. - 1.Piet.2:4-5

(Kreikka käyttää temppelistä aramean beit-vastinetta, eli οἶκος. En löydä selitystä sille, miksi normaali temppeli-sana, ναός ei ole käytössä. Samoin kohen-papeista on sellainen papistoa koskeva sana, joka tulee 2Moos.19:6 LXX tekstistä, mutta ei siinä muodossa esiinny muualla.)

 

* Sillä kirjoituksessa on sanottu, että ”katso, minä asetan Zhioniin koetellun ja kalliin kiven, kulmakiven, ja jotka uskovat häneen, eivät häpeään joudu”. - 1.Piet.2:6

(Tai, ”joiden usko on hänessä”. Lainaus Jesaja 28:16 ei ole mistään nykyaikana tunnetusta käsikirjoituksesta, nykyisinhän siinä on lo-jachish, ei pelästy, tai ”säiky”, niin kuin Seppälän tanakhiin se on laitettu. ”Häpeään joutuva” menee kyllä muun raamatun sanoman kanssa täydellisesti yhteen. Alkuseurakunnan käytössä ollut raamattu poikkeaa nykyisestä BHS monessa kohdassa.)

 

* Ja olkoon elämäntapanne kauniit kaikkien ihmislasten edessä, näiden, jotka teistä sanoja puhuvat, että pahantekijät näkisivät teidän kauniit tekonne, ja ylistäisivät Jumalaa viimeisenä päivänä. - 1.Piet.2:12

(Käänsin tuon ”viimeisen” chorna-sanajuuren mukaan. Kreikassa episkopes, koston päivänä. Kyse on siis samasta asiasta. KR38 ”etsikkopäivä” menee selvästi KJV mukaan, jossa ”day of visitation”, mutta raamatun englannissa visitation on AINA ”kosto”, nykyenglannissahan sanalla on muitakin merkityksiä.)

 

* Ja olkaa kaikille ihmislapsille alamaisia, Jumalan tähden; kuninkaille heidän käskyvaltansa tähden, - 1.Piet.2:13

(Kreikkaan on lisätty κτίσις ”luomus”, jolloin ”lapset” בני on luettu ”rakennelma” בנא.

Vanhemmissa kirjasinlajeissa, käsin kirjoitettuna, alef ja jud on helppo lukea väärin. Myös Vulgatassa ”subiecti estote omni humanae creaturae”, mutta ei raamattu oikeasti kehota olemaan alamaisia ihmisten luomuksille. Toisen ihmisen kunnioittaminen on sanan mukaista, luodun kunnioittaminen menee jo epäjumalanpalvonnan puolelle. Arameassa mitään epäselvyyttä ei ole. Määräinen artikkeli ihmisissä viittaa seuraavissa lauseissa oleviin kuninkaisiin ja tuomareihin, tässä tapauksessa.)

 

* Kunnioittakaa kaikkia ihmisiä, rakastakaa veljiänne ja pelätkää Jumalaa, ja kunnioittakaa kuninkaita.Ja nämä, jotka teidän keskuudessanne ovat palvelijoita; alistukaa herroillenne, kunnioituksessa – ei ainoastaan hyville ja nöyrille, vaan myös tylyille ja kieroille. Sillä näille on siunaus, heitä varten, Jumalan edessä, näille, jotka erinomaisen omantunnon tähden kestävät niitä ahdinkoja, jotka vääryydessä tulevat heidän ylleen. - 1.Piet.2:17-19

(Kreikka ja latina puhuvat Jumalan omastatunnosta. Aramea ei. Teivutha on hyvyys, siunaus.)

 

* Ja hän otti meidän kaikki syntimme, ja nosti ne omassa ruumiissaan ristille, että kun me olemme synnille kuolleita, eläisimme hänen vanhurskaudessaan, sillä ”hänen haavojensa kautta te olette parannetut”. - 1.Piet.2:24

(Kreikan tekstille tyypillisesti, ajatus ”hänen vanhurskaudessaan” puuttuu kokonaan. Kreikkalaisen, erityisesti stoalaisen filosofian mukaan, ihmisen oma vanhurskaus, oma hyvyys, on riittävä. Apt.17:18.)

 

* Te, jotka olitte eksyksissä kuin lampaat, ja nyt te olette palanneet teidän sielujenne paimenen ja kostajan luokse. ”Minun on kosto, sanoo Herra”. - 1.Piet.2:25

(Tästä jakeesta tulevat sanastoomme sanat ’pastori’ ja ’piispa’, episkopos. . Mutta se’oraa סעוראonkin kosto ja kostaja. Miika 7:4 sama sana. Piispan viran voi lakkauttaa.)

 

* Näin myös te, naiset, alistukaa aviomiehillenne, olkaa kauniita elämäntavoissanne, että nekin, jotka eivät sanaa tottele, ilman työtävoitettaisiin. - 1.Piet.3:1

(Kreikassa logos, sana, eikä työ. Käsin kirjoitetussa tekstissä, jos lamedin yläosa on epäselvä, sen lukee helposti r-kirjaimeksi, ja saamme puhumisen. Hellenistiselle maailmalle – vielä nykyaikanakin – ”kiehtovat viisauden sanat” ovat tärkeämpiä kuin Jumalan voima.)

 

* Ja te miehet, eläkää näin vaimojenne kanssa, tuntemisessa, ja kuin heikkoa astiaa, pitäkää heitä kunniassa, koska myös nämä perivät teidän kanssanne sen iankaikkisen elämän lahjan, ettette kompastuisi rukouksissanne. - 1.Piet.3:7

(Aramean lahja מוהבתא on luettu kreikkaan  טיבותא hyvyys, siunaus, ja se käännetään kreikassa lähes poikkeuksetta armoksi. Vanhemmassa kirjasinlajissa taas helppo nähdä.)

 

* Lakatkoon pahuudesta ja tehköön hyvää, ja etsiköön rauhaa ja juoskoon sen perään.Koska ”Herran silmät ovat vanhurskaiden yllä, ja hänen korvansa kuulevat heitä, ja Herran kasvot ovat pahaa vastaan”. - 1.Piet.3:11-12

(Herra on mar’ia, Herra Jumala, jota ei saa sekoittaa Jeesuksen äidin nimeen, joka on Mirjam.)

 

* Vaan pyhittäkää Herra, Messias, sydämissänne, ja olkaa valmiit vastaamaan hengessä jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivonne sanasta, uskollisuutenne nöyryydessä, ja kunnioituksessa. - 1.Piet.3:15

(Kreikka käyttää taas dachluta’sta ’fobos’, pelkoa, vaikka tekstin kokonaisuus puhuu edelleen toisen ihmisen kunnioittamisesta. Kreikassa on myös ”aina valmiit puolustautumaan”, joka kertoo kääntäjän kokemuksista? Aramean mefka, vastata, merkitsee kyllä myös ”ulos pääsemistä”. Hengessä, be’ruach, puuttuu kreikan tekstistä.)

 

* Koska myös Messias kerran kuoli meidän syntiemme puolesta - vanhurskas syntisten puolesta – tuodakseen teidät Jumalalle, ja hän kuoli ruumiissa ja elää hengessä. - 1.Piet.3:18

(Voi olla myös ”elää hengen kautta”. Kreikassa on tulkinta, ”elävöitettiin”)

 

* Ja hän julisti niille sieluille, joita pidettiin tuonelassa. - 1.Piet.3:19

(Juutalaisen opetuksen mukaan Sheol on paikka, josta pääsee poiskin. Esimerkiksi Zohar, Balak v.370 puhuu 1Sam.2:6 jakeesta, ”hän vie alas tuonelaan ja tuo ylös jälleen”, kuinka sieluja ”valmistetaan” tuonelassa ’Gan Eden’ - Edenin puutarhaa varten. Helvetti ja Abaddon (kadotus) ovat muita paikkoja.)

 

* Nämä, jotka entisinä päivinä eivät totelleet, elivät Noah’n päivinä, kun Jumala pitkämielisyydessään käski, että olisi arkki parannuksen toivoa varten, ja ainoastaan kahdeksan sielua siihen astui, ja he elivät veden kautta. - 1.Piet.3:20

(Migrath Ruachah, henkensä varasto, on aramean sanonta, joka tarkoittaa kärsivällisyyttä ym.)

 

* Että myös te samoin hänen kauttaan, hänessä elätte, kasteen kautta, ei siinä, kun peseydytte ruumiin saastaisuudesta, vaan kun te puhtaalla omallatunnolla tunnustatte Jumalan, ja Messias Jeshuan ylösnousemuksen. - 1.Piet.3:21

(Aramea menee tässä ”suun tunnustuksella pelastutaan” - linjan mukaan, mikä sopii kauniisti raamatun sanomaan. Kreikka puhuu epämääräisesti ”hyvän omantunnon pyytämisestä”.)

 

* Sillä riittäähän se, että te siinä menneessä ajassa palvelitte pakanoiden tahtoa, irstaudessa ja juopumuksessa, ja haureudessa ja orgioissa, ja riivaajien palvonnassa. Ja katso, nyt he ihmettelevät, ja halveksivat teitä siinä, että ette juokse heidän kanssaan tässä entisessä irstaudessa. - 1.Piet.4:3-4

(Aramean juokseminen on tässä ”virran mukana juoksemista”. Kreikan teksti tulkitsee sen johonkin kirjaimelliseen veteen juoksemiseksi, ja käyttää sanaa ἀνάχυσιν. Tästä on KR38 saanut ”lätäkkö”- sanansa. Mutta, jälleen kerran tuo kreikan sana esiintyy raamatussa vain tässä. Tämä on yksi todiste lisää omaan johtopäätökseeni, että teksti on käännetty arameasta kreikan kielelle jossain Babylonian alueella.)

 

* Nämä, jotka antavat tilin Jumalalle – hänelle, joka on tuleva tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Sillä tämän tähden hän julisti myös kuolleille, että heidätkin tuomittaisiin, niin kuin lihassakin olevat ihmislapset, ja he eläisivät hengessä, Jumalan kautta. - 1.Piet.4:5-6

(Jakeessa tulee esiin Talmudin ja Zoharin opetukset, joiden mukaan Sheol ”tuonelasta”, tullaan tuomiolle.)

 

* Mutta kaiken loppu on tullut – tämän tähden hävetkää, ja herätkää rukoilemaan! - 1.Piet.4:7

(Kreikka käyttää heräämisen sijasta ”olkaa selvin päin”. Jälleen sana, joka esiintyy vain tässä kirjeessä. Midrash yhdistää alkoholin ja heräämisen, תער, Ps.60:5 kohtaan, jossa maininta ”viini sekoittaa maailman ’heräämään’ tooran ikeestä”. Aramean sana ehkä merkinnyt myös humalan haihtumista.)

 

* Mutta jos joku kärsii kuin kristitty, älköön hävetkö, vaan ylistäköön Jumalaa tässä nimessä. - 1.Piet.4:16

(Aramean tekstissä kristiina, kristitty, on kolme kertaa, tässä ja Apt.11:26 ja Apt.26:28.)

 

* Koska tulee aika, jolloin tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia?Ja jos vanhurskas elää kärsimyksistä – mistä löydetään paha ja syntinen? - 1.Piet.4:17-18

(Jos kärsimykset luetaan le’mchasin, saamme ”armoja varten”, kieliopillisesti tämä on järkevä vaihtoehto, mutta koska viimeinen sana on samassa muodossa mem-kirjaimella, ehkä siksi kreikassakin tämä. Toisaalta, niin kuin seuraavissa jakeissa näkyy, kärsimys kirjoitetaan niissä eri s-kirjaimella, arameassa tämä tosin vähän vaihtelee. ”Armoja varten”on erittäin todennäkäisesti ollut kirjoittajan ajatus.)

 

* Että kun ylipaimen ilmestyy, te saatte häneltä kirkkauden katoamattoman kruunun. - 1.Piet.5:4

(Kreikassa stefanos voi tarkoittaa seppelettäkin, mutta se on kokonaan kreikkalaista ajattelutapaa. Juutalaisilla ja alkuseurakunnilla puhuttiin kruunusta, ei seppeleestä.)

 

1. Pietarin kirje kokonaan täältä  https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/pietarin-ensimmainen-kirje.html