5. huhti, 2018

Matteus luku 23

Uuden Testamentin käännösten vertailu Matteus luku 23: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 

Sitten Jeshua puhui sen kansanjoukon kanssa, ja oppilaidensa kanssa, Ja hän sanoi heille, ”Moshen istuimen yllä istuvat kirjanoppineet ja fariseukset,” Sen tähden kaikki, mitä he käskevät teidän pitää, pitäkää ja tehkää, mutta älkää heidän tekojensa mukaan, sillä he puhuvat, mutta eivät tee. – Matt.23:1-3 aramea

Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen sanoen: "Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee.  - Matt.23:1-3 KR38

 

Ja he sitovat raskaita taakkoja, ja asettavat niitä ihmisten hartioille, mutta omilla sormillaan he eivät tahdo niitä koskettaakaan. Ja kaikki tekonsa he tekevät, että ihmiset näkisivät, sillä he pitkittävät rukouksiaan, ja pehmentävät viittojensa tupsuja. – Matt.23:4-5 aramea

He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellakaan liikuttaa. Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He tekevät raamatunlausekotelonsa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi  - Matt.23:4-5 KR38 🤔

 

Ja he rakastavat johtajien asemaa juhlissa, ja johtajien tuoleja kokouspaikoissa. Ja ”shalom!” kauppapaikoissa, ja että ihmiset kutsuisivat heitä suuriksi. – Matt.23:6-7 aramea 👍

ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etumaisia istuimia synagoogissa, ja tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla, ja että ihmiset kutsuvat heitä nimellä 'rabbi.'  - Matt.23:6-7 KR38 🤔

 

Mutta älkää te kutsuko ketään suureksi, sillä hän, yksi, on teille ”suuri”. Mutta te kaikki olette veljiä. Ja isäksi älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä hän on yksi, joka on teidän taivaallinen isänne. Älkääkä kutsuko ketään johtajaksi, koska teidän johtajanne, Messias on yksi. – Matt.23:8-10 aramea 👍

Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä. Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa. Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus.  - Matt.23:8-10 KR38 👎🤨

 

Mutta hän, joka teidän keskuudessanne on oleva suuri, olkoon teidän palvelijanne. Sillä joka korottaa oman sielunsa, nöyryytetään, ja kuka nöyryyttää sielunsa, korotetaan. – Matt.23:11-12 aramea

Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.  - Matt.23:11-12 KR38

 

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, puolueelliset, jotka syötte leskien kodit uhrin kautta, jotka venytätte pitkiksi rukouksianne – tämän tähden te saatte suuremman tuomion. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, puolueelliset, jotka suljette taivasten kuningaskunnan ihmisten edestä, sillä te ette itse ole sisälle menossa, ja niille, jotka ovat menossa, te ette salli heidän mennä. – Matt.23:13-14 aramea 👍

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun syötte leskien talot, jopa näön vuoksi pitkiä rukouksia pitäen! Sentähden saatte sitä kovemman tuomion. Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä.  - Matt.23:13-14 KR38

 

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, puolueelliset, jotka matkustelette merellä ja maassa,tehdäksenne yhden käännynnäisen, ja kuka sellaiseksi tulee, te teette hänestä helvetin lapsen, kaksi kertaa enemmän kuin itse olette. – Matt.23:15 aramea 👍

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!  - Matt.23:15 KR38 🤔

 

Voi teitä, sokeat oppaat, jotka sanotte, että kuka vannoo temppelin kautta, ei ole mitään, mutta kuka vannoo temppelissä olevan kullan kautta, on siihen sitoutunut. Tyhmät ja sokeat, kumpi on suuri, kulta vai temppeli, joka sen kullan pyhittää? – Matt.23:16-17 aramea

Voi teitä, te sokeat taluttajat, jotka sanotte: 'Jos joku vannoo temppelin kautta, niin se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, niin hän on valaansa sidottu'! Te tyhmät ja sokeat! Kumpi on suurempi, kultako vai temppeli, joka kullan pyhittää?  - Matt.23:16-17 KR38

 

Ja kuka vannoo alttarin kautta, ei ole mitään, mutta kuka vannoo sen lahjan kautta, joka on sen päällä, on siihen sitoutunut. Tyhmät ja sokeat, kumpi on suuri, lahja vai alttari, joka sen lahjan pyhittää? – Matt.23:18-19 aramea

Ja: 'Jos joku vannoo alttarin kautta, niin se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo sen päällä olevan uhrilahjan kautta, niin hän on valaansa sidottu.' Te sokeat! Kumpi on suurempi, uhrilahjako vai alttari, joka uhrilahjan pyhittää?  - Matt.23:18-19 KR38

 

Sen tähden, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sen kautta ja kaiken sen kautta, mitä on sen päällä. Ja kuka vannoo temppelin kautta, vannoo sen kautta ja hänen kauttaan, joka siinä asustaa. Ja kuka vannoo taivasten kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttaan, joka sen päällä istuu. – Matt.23:20-22 aramea

Sentähden, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sen kautta ja kaiken kautta, mitä sen päällä on. Ja joka vannoo temppelin kautta, vannoo sen kautta ja hänen kauttansa, joka siinä asuu. Ja joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttansa, joka sillä istuu.  - Matt.23:20-22 KR38

 

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, puolueelliset, jotka annatte kymmenyksiä mintusta ja tillistä ja kuminasta, ja hylkäätte kirjoitetun sanan kunnioitettavat asiat; tuomion ja armon ja uskollisuuden. Mutta nämä on pakko tehdä, älkääkä näitä hylätkö. – Matt.23:23 aramea

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää.   - Matt.23:23 KR38

 

Te sokeat oppaat, jotka siivilöitte hyttysen ja nielette kamelin! Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, puolueelliset, jotka pesette maljan ja astian ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja vääryyttä! Sokeat fariseukset; puhdistakaa ensin se maljan ja astian sisäpuoli, että myös se ulkopuoli olisi puhdas! – Matt.23:24-26 aramea

Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin! Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!  - Matt.23:24-26 KR38

 

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, puolueelliset, jotka olette samanlaisia kuin ne haudat, joita te valkaisette ulkopuolelta, että niiden ulkonäkönsä ovat kauniita, mutta sisäpuolelta ne ovat täynnä kuolleiden luita ja kaikenlaista saastutusta! – Matt.23:27 aramea 👍

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa! - Matt.23:27 KR38

 

Samoin myös te, te näytätte ihmislapsille vanhurskailta, ja sisäpuolelta te olette täynnä vääryyttä ja puolueellisuutta. – Matt.23:28 aramea 👍

Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta.  - Matt.23:28 KR38

 

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, puolueelliset, jotka rakennatte profeettojen hautoja ja koristelette vanhurskaiden hautaholveja! Ja te sanotte, että jos olisimme isiemme päivissä, emme olisi olleet osallisia profeettojen vereen. – Matt.23:29-30 aramea

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautakammioita, ja sanotte: 'Jos me olisimme eläneet isäimme päivinä, emme olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettain vereen'!  - Matt.23:29-30 KR38

 

Te siis todistatte omia sielujanne vastaan, että te olette niiden lapsia, jotka murhasivat profeetat. Ja myös te; täyttäkää isienne mitta! – Matt.23:31-32 aramea

*  Niin te siis todistatte itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat. Täyttäkää siis te isäinne mitta.  - Matt.23:31-32 KR38

 

Käärmeet, te kyykäärmeiden jälkeläiset, kuinka pakenisitte helvetin tuomiota?  Katso, tämän tähden minä lähetän luoksenne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita; joitakin te murhaatte ja teloitatte, ja joitakin ruoskitte kokouspaikoissanne, ja vainoatte heitä kaupungista kaupunkiin. – Matt.23:33-34 aramea

Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon? Sentähden, katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, ja toisia heistä te ruoskitte synagoogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin;  - Matt.23:33-34 KR38

 

Niin on siis tuleva teidän yllenne kaikki vanhurskaiden veri, joka on maan päällä vuodatettu, vanhurskaan Abelin verestä, Sakarjan, Barakian pojan vereen saakka, hänen, jonka te murhasitte temppelin ja alttarin välille. Amen, minä sanon teille, että kaikki nämä tulevat tämän sukupolven päälle. – Matt.23:35-36 aramea

että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä. Totisesti minä sanon teille: tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle. - Matt.23:35-36 KR38

 

Jerusalem, Jerusalem, profeettojen murhaaja ja kivittäjä, näiden, jotka on sen luokse lähetetty! Kuinka monta kertaa olenkaan minä tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikasensa siipensä alle, ja te ette ole tahtoneet. Katso, teidän talonne jäävät autioiksi. – Matt.23:37-38 aramea

Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet. Katso, 'teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi.'  - Matt.23:37-38 KR38

 

Sillä minä sanon teille, että te ette minua tästä lähtien näe, ennen kuin sanotte, että ”siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!” – Matt.23:39 aramea

Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.'"  - Matt.23:39 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/