5. huhti, 2018

Matteus luku 21

Uuden Testamentin käännösten vertailu Matteus luku 21: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 

Ja kun hän lähestyi Jerusalemia ja tuli Beet-Fageen, Öljymäen rinteelle, Jeshua lähetti kaksi oppilastaan, ja sanoi heille, ”menkää siihen kylään, joka on tuossa vastapäätä, ja heti te löydätte aasin, joka on sidottu, ja varsan sen kanssa. Päästäkää se irti ja tuokaa minulle.” Ja jos joku sanoo teille jotain, sanokaa hänelle, että meidän Herramme tarvitsee niitä, ja lähettäkää ne heti tänne. – Matt.21:1-3 aramea

Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Beetfageen, Öljymäelle, silloin Jeesus lähetti kaksi opetuslasta ja sanoi heille: "Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa; päästäkää ne ja tuokaa minulle. Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa: 'Herra tarvitsee niitä'; ja kohta hän lähettää ne."  - Matt.21:1-3 KR38

 

Mutta tämä tapahtui, että täyttyisi se, mitä on puhuttu sen profeetan kautta, joka sanoo, Sanokaa tytär Tsionille, katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle, nöyrä hän on, ja ratsastaa aasilla, ja varsalla, aasin tamman pojalla. – Matt.21:4-5 aramea

Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo: "Sanokaa tytär Siionille: 'Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla.'"- Matt.21:4-5 KR38

 

Ja ne oppilaat menivät, ja tekivät niin kuin Jeshua käski heitä. Ja he toivat sen aasin, ja varsan, ja asettivat vaatteitaan varsan päälle, ja Jeshua ratsasti sen yllä. – Matt.21:6-7 aramea

Niin opetuslapset menivät ja tekivät, niinkuin Jeesus oli heitä käskenyt, ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja hän istuutui niiden päälle. - Matt.21:6-7 KR38

 

Ja se kansan paljous levitti vaatteitaan tielle, mutta toiset leikkasivat puista oksia ja laittoivat niitä tielle. Mutta nämä kansanjoukot, jotka menivät hänen edellään ja tulivat hänen perässään, huusivat ja sanoivat, ”hoosianna Davidin pojalle, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran Jumalan nimessä, hoosianna korkeudessa!” – Matt.21:8-9 aramea

Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle. Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen: "Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa!" - Matt.21:18-9KR38

 

Ja kun hän astui sisään Jerusalemiin, koko kaupunki oli hämmästyksissään, ja he sanoivat, ”kuka tämä on?” Mutta kansanjoukko sanoi, ”tämä onJeshua, se profeetta, joka on Galilean Natsareth’sta”. – Matt.21:10-11 aramea

Ja kun hän tuli Jerusalemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle ja sanoi: "Kuka tämä on?" Niin kansa sanoi: "Tämä on se profeetta, Jeesus, Galilean Nasaretista." - Matt.21:10-11 KR38

 

Ja Jeshua meni sisään Jumalan temppeliin, ja ajoi ulos kaikki ne, jotka ostivat ja myivät temppelissä, ja kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja niiden istuimet, jotka myivät kyyhkysiä. Ja hän sanoi heille, ”kirjoitettu on, että ’minun huoneeni on kutsuttava rukoushuoneeksi’, mutta te olette tehneet siitä varkaiden luolan.” – Matt.21:12-13 aramea

Ja Jeesus meni pyhäkköön; ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet. Ja hän sanoi heille: "Kirjoitettu on: 'Minun huoneeni pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi', mutta te teette siitä ryövärien luolan." - Matt.21:12-13 KR38

 

Ja temppelissä hänelle tuotiin sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun pappien johtajat ja fariseukset näkivät ne ihmeteot, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat temppelissä ja sanoivat ”hoosianna Davidin pojalle”, se pahastutti heitä. – Matt.21:14-15 aramea

Ja hänen tykönsä pyhäkössä tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja kirjanoppineet näkivät ne ihmeet, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat pyhäkössä ja sanoivat: "Hoosianna Daavidin pojalle", niin he närkästyivät  - Matt.21:14-15 KR38

 

Ja he sanoivat hänelle, ”kuuletko sinä, mitä nämä sanovat?” Jeshua sanoi heille, ”niin, ettekö ole entisajoista asti lukeneet, että lasten ja imeväisten suusta minä olen ylistyslaulun valmistanut?” – Matt.21:16 aramea

ja sanoivat hänelle: "Kuuletko, mitä nämä sanovat?" Niin Jeesus sanoi heille: "Kuulen; ettekö ole koskaan lukeneet: 'Lasten ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen'?" - Matt.21:16 KR38

 

Ja hän jätti heidät, ja lähti kaupungin ulkopuolelle, Beit-Aniaan, ja yöpyi siellä. – Matt.21:17 aramea

Ja hän jätti heidät ja meni ulos kaupungista Betaniaan ja oli siellä yötä. - Matt.21:17 KR38

 

Mutta aamulla, kun hän palasi kaupunkiin, hän oli nälkäinen. Ja hän näki yhden viikunapuun, tien reunassa, ja hän tuli sen luokse, eikä löytänyt siitä mitään – ainoastaan lehtiä. Ja hän sanoi sille, ”ei ole sinussa oleva enää milloinkaan hedelmää”, ja samassa se viikunapuu kuivettui. – Matt.21:18-19 aramea

Kun hän varhain aamulla palasi kaupunkiin, oli hänen nälkä. Ja nähdessään tien vieressä viikunapuun hän meni sen luo, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin pelkkiä lehtiä; ja hän sanoi sille: "Älköön sinusta ikinä enää hedelmää kasvako." Ja kohta viikunapuu kuivettui. - Matt.21:18-19 KR38

 

Ja oppilaat näkivät sen, ja ihmettelivät ja sanoivat, ”kuinka se viikunapuu silmänräpäyksessä kuivettui?” – Matt.21:20 aramea

Kun opetuslapset tämän näkivät, ihmettelivät he ja sanoivat: "Kuinka viikunapuu niin äkisti kuivettui?" - Matt.21:20 KR38

 

Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”amen, minä sanon teille, että jos teissä olisi uskoa, ettekä epäröi, te ette ainoastaan tee tätä viikunapuulle, vaan te myös sanotte tälle vuorelle, että nouse ja hyppää mereen, ja se on tapahtuva.” Ja kaiken, mitä te pyydätte rukouksen kautta, ja uskotte, te tulette saamaan. – Matt.21:21-22 aramea

Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi, niin ette ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapuussa tapahtui, vaan vieläpä, jos sanoisitte tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', niin se tapahtuisi. Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte." - Matt.21:21-22 KR38

 

Ja kun Jeshua tuli temppeliin, lähestyivät pappien johtajat ja kansan vanhimmat häntä, kun hän opetti, ja sanoivat hänelle, ”millä vallalla sinä näitä teet, ja kuka sinulle antoi tämän käskyvallan?” – Matt.21:23 aramea

Ja kun hän oli mennyt pyhäkköön, tulivat hänen opettaessaan ylipapit ja kansan vanhimmat hänen luoksensa ja sanoivat: "Millä vallalla sinä näitä teet? Ja kuka sinulle on antanut tämän vallan?" - Matt.21:23 KR38

 

Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”minä myös kysyn teiltä yhden sanan, ja jos kerrotte sen minulle, myös minä sanon teille, millä käskyvallalla minä nämä teen. Mistä Johannan’n kaste oli? Oliko se taivaista vai ihmisistä?” Mutta he neuvottelivat keskenään, ja sanoivat, että ”jos sanomme, taivaista, hän sanoo meille, miksi sitten ette uskoneet häntä?” Ja sanoessamme ”ihmisistä”, saamme pelätä tuota kansanjoukkoa, sillä he kaikki pitivät häntä, Johannan’ia, kuin profeettana. – Matt.21:24-26 aramea

Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Minä myös teen teille yhden kysymyksen; jos te minulle siihen vastaatte, niin minäkin sanon teille, millä vallalla minä näitä teen. Mistä Johanneksen kaste oli? Taivaastako vai ihmisistä?" Niin he neuvottelivat keskenänsä sanoen: "Jos sanomme: 'Taivaasta', niin hän sanoo meille: 'Miksi ette siis uskoneet häntä?'Mutta jos sanomme: 'Ihmisistä', niin meidän täytyy peljätä kansaa, sillä kaikki pitävät Johannestaprofeettana."  - Matt.2124-261 KR38

 

He vastasivat ja sanoivat hänelle, ”me emme tiedä.” Jeshua sanoi heille, ”en minäkään sano teille, minkä käskyvallan kautta minä näitä teen.” – Matt.21:27 aramea

Ja he vastasivat Jeesukselle ja sanoivat: "Emme tiedä." Niin hänkin sanoi heille: "Niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen. - Matt.21:27 KR38

 

Mutta miltä teistä näyttää; oli yksi mies, jolla oli kaksi poikaa. Ja hän kutsui ensimmäisen luokseen, ja sanoi hänelle, ”poikani, mene tänään viinitarhaan töihin.” Mutta hän vastasi ja sanoi, ”minä en halua.” Mutta myöhemmin hän katui, ja meni. Ja hän tuli toisen luokse, ja sanoi hänelle samoin. Mutta hän vastasi ja sanoi, ”menen, herrani”, eikä mennyt. – Matt.21:28-30 aramea

Mutta miten teistä on? Miehellä oli kaksi poikaa; ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: 'Poikani, mene tänään tekemään työtä minunviinitarhaani.' Tämä vastasi ja sanoi: 'En tahdo'; mutta jäljestäpäin hän katui ja meni. Niin hän meni toisen luo ja sanoi samoin. Tämä taas vastasi ja sanoi: 'Minä menen, herra', mutta ei mennytkään. - Matt.21:28-30 KR38

 

Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon? He sanoivat hänelle, ”se ensimmäinen.” Jeshua sanoi heille, ”amen, minä sanon teille, että veronkerääjät ja huorat menevät ennen teitä Jumalan kuningaskuntaan.”  Sillä Johannan tuli teidän luoksenne, vanhurskauden tien kautta, ettekä te uskoneet, mutta veronkerääjät ja huorat uskoivat. Mutta vaikka te näitte, te ette myöhemminkään katuneet, että olisitte hänen kauttaan uskoneet. – Matt.21:31-32 aramea

Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon?" He sanoivat: "Ensimmäinen." Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. Sillä Johannes tuli teidän tykönne vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä, mutta publikaanit ja portot uskoivat häntä; ja vaikka te sen näitte, ette jäljestäpäinkään katuneet, niin että olisitte häntä uskoneet. - Matt.21:31-32 KR38

 

Kuulkaa toinenkin vertaus; oli eräs mies, talon isäntä, ja hän istutti viinitarhan ja ympäröi sen aidalla, ja kaivautti siihen viinipuristamon, ja rakennutti siihen tornin, ja antoi sen työmiesten hoitoon ja lähti matkalle. – Matt.21:33 aramea

Kuulkaa toinen vertaus: Oli perheenisäntä, joka istutti viinitarhan ja teki aidan sen ympärille ja kaivoi siihen viinikuurnan ja rakensi tornin; ja hän vuokrasi sen viinitarhureille ja matkusti muille maille. - Matt.21:33 KR38

 

Mutta kun hedelmän aika oli tullut, hän lähetti omia palvelijoitaan työmiesten luokse, että lähettäisivät hänelle hänen viinitarhansa hedelmiä. Ja ne työmiehet sitoivat hänen palvelijansa, jahe pahoinpitelivät kivittivät ja he tappoivat hänet. – Matt.21:34-35 aramea

Ja kun hedelmäin aika lähestyi, lähetti hän palvelijoitansa viinitarhurien luokse perimään hänelle tulevat hedelmät. Mutta viinitarhurit ottivat kiinni hänen palvelijansa; minkä he pieksivät, minkä tappoivat, minkä kivittivät. - Matt.21:34-35 KR38

 

Ja taas hän lähetti toisia palvelijoita, joita oli enemmän kuin niitä ensimmäisiä, ja heille tehtiin samoin. Mutta viimein hän lähetti heidän luokseen oman poikansa, sanoen, ”varmasti he arvostavat poikaani.” – Matt.21:36-37 aramea

Vielä hän lähetti toisia palvelijoita, useampia kuin ensimmäiset; ja näille he tekivät samoin. Mutta viimein hän lähetti heidän luokseen poikansa sanoen: 'Minun poikaani he kavahtavat.' - Matt.21:36-37 KR38

 

Mutta kun työmiehet näkivät senpojan, he sanoivat keskenään, ”tämä on seperillinen. Tulkaa, tappakaamme hänet, ja ottakaamme hänen perintöosansa.” Ja he veiväthänet kiinniotettuna ulos viinitarhasta, ja tappoivat hänet. – Matt.21:38-39 aramea

Mutta kun viinitarhurit näkivät pojan, sanoivat he keskenänsä: 'Tämä on perillinen; tulkaa, tappakaamme hänet, niin me saamme hänen perintönsä.' Ja he ottivat hänet kiinni ja heittivät ulos viinitarhasta ja tappoivat. - Matt.21:38-39 KR38

 

Sen tähden silloin, kun viinitarhan isäntä tulee, mitä hän on tekevä näille työmiehille? He sanoivat hänelle, ”ne pahat hän pahasti hävittää, ja viinitarhan hän antaa toisten hoidettavaksi, sellaisille työmiehille, jotka antavat hänelle hedelmää aikanaan.” – Matt.21:40-41 aramea

Kun viinitarhan herra tulee, mitä hän tekee noille viinitarhureille?" He sanoivat hänelle: "Nuo pahat hän pahoin tuhoaa ja vuokraa viinitarhan toisille viinitarhureille, jotka antavat hänelle hedelmät ajallansa." - Matt.21:40-41 KR38

 

Jeshua sanoi heille, ”ettekö ole koskaan kirjoituksista lukeneet, että se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulman pääksi. Herran luota tämä on, ja se on ihmeellistä meidän silmissämme?” – Matt.21:42 aramea

Jeesus sanoi heille: "Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista: 'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme'? - Matt.21:42 KR38

 

Tämän tähden minä sanon teille, että Jumalan kuningaskuntaotetaan teiltä pois, ja se annetaan kansakunnalle, joka tekee hedelmää. Ja kuka tämän kiven päälle putoaa, särkyy, ja jokainen, joka siihen kompastuu, rikkoo itsensä. – Matt.21:43-44 aramea

*  Sentähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa." - Matt.21:43-44 KR38

 

Ja kun pappien johtajat ja fariseukset kuulivat hänen vertauksensa, he tiesivät, että hän oli puhunut heitä vastaan. Ja he etsivät tilaisuutta ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansanjoukkoa, koska he pitivät häntä kuin profeettana. – Matt.21:45-46 aramea

Kun ylipapit ja fariseukset kuulivat nämä hänen vertauksensa, ymmärsivät he, että hän puhui heistä. Ja he olisivat tahtoneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana. - Matt.21:45-46 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/