1. huhti, 2018

Aramean opetuksia Kolossalaiset

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

* Katso, me olemme kuulleet siitä teidän uskollisuudestanne, joka on Jeshuassa, Messiaassa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan. Sen toivon tähden, joka on teille varjeltuna taivaissa, se, jota te olette alusta asti kuulleet, sen totuuden evankeliumin sanan kautta. – Kol.1:4-5

(Tässä ”se toivo” on ikään kuin persoona, ”hän”, ja määräinen muoto. Kuulla on myös ymmärtää ja ojentautua sen mukaan. Evankeliumi on ”toivon sana”, sevar - toivo – sanasta.)

 

* Niin kuin te olette oppineet Epafra’lta, meidän rakkaaltatyötoveriltamme, häneltä, joka on teidän puolestanneMessiaan uskollinen palvelija. – Kol.1:7

(Aramea tuo kauniisti esiin, kuinka hedelmä, fara, muistuttaa Paavalia nimestä Epafra.)

 

* Että te vaeltaisitte vanhurskauden mukaan ja kaunistautuisitte Jumalaa varten kaikkien hyvien tekojen kautta, ja tuottaisitte hedelmää, ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. – Kol.1:10

(Tämä jae on Paavalin ja profeettojenkin keskeinen sanoma. Vaellus, halaka, vanhurskaudessa. Ei ulkoista kaunistautumista vaan hyvillä teoilla, safir on kaunis. Hedelmän tuottaminen ja Jumalan tuntemisessa kasvaminen, kaikki samassa jakeessa!)

 

* Me kiitämme isääJumalaa, joka on tehnyt meidät arvollisiksi olemaan sen pyhien perintöosan osallisia, sen valkeuden kautta. – Kol.1:12

(Messiaaniselle ja aramean taitoiselle lukijalle ”valkeus” merkitsee Messiasta, Dan. 2:22.)

 

* Hän, joka on kuva Jumalasta, jota ei voi nähdä, ja kaikkien luotujen esikoinen. – Kol.1:15

(Luotu tulee raamatun alusta, bara, ja kun alussa on ”tulkoon valkeus”, se on arameassa juuri tuo nehor, johon jae 12 viittaa.)

 

* Ja hän on sen ruumiin pää, joka on seurakunta. Hän on se pää, ja esikoinen kuolleista nousseista, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. – Kol.1:18

(Aikaisemmat kuolleista herätetyt kuolivat uudestaan, Jeesus ei. Seurakunta sanana merkitsee myös hänen todistajiaan, samalla siihen sisältyy odotus hänen tulemisestaan. Ed’atha, ”kunnes tulee...”)

 

* Ja että hän oman kätensä kautta antaisi ravintoa kaikelle, ja sen ristin veren kautta, omien käsiensä kautta, hän teki rauhan kaikkien kanssa, jotka ovat maassa tai jotka ovat taivaissa. – Kol.1:20

(Ravinnon antaminen, ruokkiminen, tulee siitä sanasta, kun paimen ruokkii lampaitaan.)

 

* Ja minä iloitsen niiden tuskien kautta, jotka ovat teidän tähtenne, ja minä täytän sitä Messiaan kärsimysten puutetta lihassani, sen hänen ruumiinsa puolesta, joka on seurakunta. – Kol.1:24

(Paavalille luvattiin ne kärsimykset, Apt.9:16, ja viittaa niihin.)

 

* Se, jonka palvelijaksi minä olen tullut, Jumalan suunnitelman mukaan, joka minulle on annettu, että teidän kauttanne täyttäisin Jumalan sanaa. – Kol.1:25

(Kreikassa suunnitelma on oikonomia, οἰκονομία joka on eräänlaista hallintaa, ja on samalla aramean sanan toinen merkitys, suunnitelma on ensisijainen ja asiayhteyteen sopivampi sana. Kreikan sanaa taas käytetään useissa eri merkityksissä eri kohdissa. En osaa sanoa, miksi suomalaisessa on ”armotalous”. Myös jakeen loppu menee lähes joka käännöksessä eri tavoilla, KJV menee kyllä tämän mukaan.)

 

* Kun teidän juurenne vahvistuvat, ja te rakennutte hänen kauttaan, ja nousette uskollisuudessa, siinä, minkä te olette oppineetkin, että hänen kauttaan enentyisitte kiittämisessä. – Kol.2:7

(Vahvistua, sanatarkasti ”tulla todellisemmaksi”, rakennus bnaa viittaa sen ajan kirjoituksissa aina siihen erämaavaelluksena säädettyyn ilmestysmajaan. Nousta, kum-verbistä...)

 

* Varokaa, ettei kukaan teitä vahingoittaisi filosofian kautta, ja sellaisen tyhjän petoksen kautta, niin kuin ihmisten oppi on, ja niin kuin maailman toimintatavat, eikä niin kuin on Messias. – Kol.2:8

(Filosofia on määräisessä muodossa, eli Paavali, ja lukija tiesivät tarkalleen, mitä tarkoitetaan. Stoalaista?)

 

* Sillä hänessä asuu se jumaluuden koko olemuksen täyteys. – Kol.2:9

(Gushma on ”aine, olemus”, ehkä jollain tavalla ruumiskin, mutta sanatarkasti ei siis ”ruumiillisesti” tietenkään, koska Herra on ylösnousemusruumiissaan, eikä tällaisessa...Ruumiillisesti olisi פגראית)

 

* Ja oman valtansa kautta hän otti pois meidän velkamme kirjoituksen, sen, joka oli meitä vastassa, ja otti sen pois tieltä, ja naulasi sen ristiinsä. – Kol.2:14

(Vastustaminen on sanatarkasti (vaelluksen) tiellä vastaan tulemista, ja tien tukkimista, ja kirjoitus otettiin pois tieltä. Pois ottaminen on kasvin juuriltaan kitkemisestä.)

 

* Ja oman ruumiinsa lähettämisen kautta hän hajotti hallituksia ja käskyvaltoja, ja hänen olemuksensa kautta he ovat avoimen häpeän alaisia. – Kol.2:15

(Sanavalinnat voivat viitata henkivaltoihin.)

 

* Älkää sen tähden ystävystykö syötävän ja juotavan kautta, tai juhlien ja uudenkuun ja sapatin väittelyiden kautta. – Kol.2:16

(Tässä käytetty sana david on ystävyyttä, ei tuomitsemista! Arameassa Paavali on sitä mieltä, etteivät uskonnolliset tavat saisi pelkästään olla se yhdistävä tekijä. ”Teitä tuomitko” olisi arameasta kreikkaan luettuna נדודכון vs. נדינכון, käsin kirjoitetussa hyvin paljon mahdollista, jos vav jätetty vähän lyhyeksi.)

 

* Isät, älkää vihastuttako lapsianne, etteivät he ahdistuisi. – Kol.3:21

(”Joutua ahtaalle”, sama sana kuin Sananlaskut 24:10.)

 

* Teille lähettää rauhaa Aristarkos, vanki, joka on minun kanssani, ja Markus, Barnabaan, hänen setänsä poika, hän, josta teitä onkin opastettu, että jos hän tulee teidän luoksenne, ottaisitte hänet vastaan. – Kol.4:10

(Bar-Naba oli Aristarkoksen setä?)

 

* Sillä minä todistan hänestä, että hänellä on paljon intoa teidän puolestanne, ja näiden puolesta, jotka ovat Laidikiassa ja jotka ovat Airapolis’ssa. – Kol.4:13

(Airapolis, villakaupunki, ainakin aramean lukijalle. Aira on lampaan villaa. Into voi kääntää intohimo.)

 

* Ja kun olette lukeneet tämän kirjeen, tehkää myös Laidikian seurakunnassa luettavaksi, ja lukekaa te se, joka on kirjoitettu Laidikiasta. – Kol.4:16

(Aramean teksteissä ainoastaan 2.Tess. loppuu sanoihin, että kirjoitettu Laodikeasta.)

 

Kolossalaiset kokonaan täältä   https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/kolossalaiset.html