24. maalis, 2018

Matteus luku 16

Uuden Testamentin käännösten vertailu Matteus luku 16: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 

Ja fariseukset ja saddukeukset lähestyivät häntä kiusaten, ja pyysivät häntä näyttämään heille merkin taivaista. Mutta hän vastasi ja sanoi heille; kun on ilta, te sanotte, että on hyvä sää, sillä taivaat punertavat. Ja aamulla te sanotte, ”tänään on myrsky, sillä taivaat punertavat synkästi”. Te puolueelliset, taivasten muotoja te tiedätte, te, jotka niitä seuraatte. Tämän ajan merkkejä te ette tiedä, että ymmärtäisitte. – Matt.16:1-3 aramea

Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Kun ilta tulee, sanotte te: 'Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa', ja aamulla: 'Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä.' Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa. – Matt.16:1-3 KR38

 

”Paha ja avionrikkoja sukupolvi etsii merkkiä, eikä sille anneta muuta merkkiä, kuin profeettaJoonan merkki!” Ja hän jätti heidät ja lähti pois. – Matt.16:4 aramea

*  Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki." Ja hän jätti heidät ja meni pois. – Matt.16:4 KR38

 

Ja kun hänen oppilaansa tulivat toiselle puolelle, he olivat unohtaneet ottaa leipää mukaansa. Mutta hän sanoi heille; katsokaa, varokaa fariseusten ja saddukeusten hiivaa. – Matt.16:5-6 aramea

Kun opetuslapset saapuivat toiselle rannalle, olivat he unhottaneet ottaa leipää mukaansa. Ja Jeesus sanoi heille: "Varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta." – Matt.16:5-6 KR38

 

Mutta he miettivät keskenään ja sanoivat, ”eihän niitä leipiä otettu mukaan?” Mutta Jeshua tiesi sen, ja sanoi heille, ”mitä te vähäuskoiset ajattelette keskenänne? Että ette ottaneet leipää mukaanne?” – Matt.16:7-8 aramea

Niin he puhuivat keskenään sanoen: "Emme ottaneet leipää mukaamme." Mutta kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän: "Te vähäuskoiset, mitä puhutte keskenänne siitä, ettei teillä ole leipää mukananne? – Matt.16:7-8 KR38

 

Ettekö ole vieläkään ymmärtäneet? Ettekö te muista niitä viittä leipää, viidelle tuhannelle, ja kuinka monta korillista te kokositte? Ettekä sitä, kun heille, neljälle tuhannelle, seitsemän leipää, ja kuinka monta korillista te kokositte? – Matt.16:9-10 aramea

Ettekö vielä käsitä? Ja ettekö muista niitä viittä leipää viidelletuhannelle ja kuinka monta vakallista otitte talteen, ettekä niitä seitsemää leipää neljälletuhannelle ja kuinka monta vasullista otitte talteen? – Matt.16:9-10 KR38

 

Kuinka te ette ymmärrä, etten minä siitä leivästä teille sanonut, vaan että varoisitte fariseusten ja saddukeusten hiivaa? Silloin he ymmärsivät, ettei hän sanonut, että heidän pitäisi varoa leivän hiivaa, vaan fariseusten ja saddukeusten opetuksia. – Matt.16:11-12 aramea

*  Kuinka te ette käsitä, etten minä puhunut teille leivästä? Vaan kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta." Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt kavahtamaan leivän hapatusta, vaan fariseusten ja saddukeusten oppia. – Matt.16:11-12 KR38

 

Mutta kun Jeshua tuli Filippoksen Kesarean alueelle, hän kysyi oppilailtaan, ja sanoi, ”mitä ihmiset minusta sanovat, että olenko minä se Ihmisen Poika?” Mutta he sanoivat, että jotkut sanovat ”Johannankastaja”, mutta toiset ”Elia” ja toiset ”Jeremia”, tai yksi profeetoista. – Matt.16:13-14 aramea

Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?" Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista." – Matt.16:13-14 KR38

 

Hän sanoi heille, ”mutta kenen te sanotte minun olevan?” ShimeonKeefa vastasi, ja sanoi, ”sinä olet seMessias, elävän Jumalan poika.” Jeshua vastasi ja sanoi hänelle, ”autuas Shimeon, Joonan poika, sillä liha tai veri ei sitä sinulle paljastanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa.” – Matt.16:15-17 aramea

Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika." Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. – Matt.16:15-17 KR38

 

Minä myös sanon sinulle, että sinä olet Keefa, ja tämän kallion päälle minä rakennan seurakuntani,eivätkä tuonelan portit ole ottava sitä omistukseensa. – Matt.16:18 aramea

Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.– Matt.16:18 KR38

 

Minä annan sinulle taivasten kuningaskunnan lukot, ja kaikki, mitä te sidotte maassa, on oleva sidottu taivaissa, ja mitä te vapautatte maassa, on oleva vapautettu taivaissa. Silloin hän käski oppilaitaan, etteivät sanoisi kenellekään, että hän on se Messias. – Matt.16:19-20 aramea

Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa." Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus. – Matt.16:19-20 KR38

 

Ja siitä lähtien Jeshua alkoi kertomaan oppilailleen, että oli valmistettu, että hän olisi menevä Jerusalemiin, ja kärsivä paljon vanhimpien ja pappien johtajien, ja kirjanoppineiden taholta, ja tulevan tapetuksi, ja että kolmantena päivänä hän on nouseva ylös. – Matt.16:21 aramea

Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös. – Matt.16:21 KR38

 

Ja Keefaotti hänet sivuun, ja alkoi nuhtelemaan häntä ja sanoi, ”Herrani, älköön tällaista sinulle tapahtuko!” Mutta hän sanoi Keefalle, vasten kasvoja, ”mene taakseni, syyttäjä! Sinä olet loukkaukseksi minulle - et sinä ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan ihmislasten.” – Matt.16:22-23 aramea

Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: "Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko." Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten." – Matt.16:22-23 KR38

 

Sitten Jeshua sanoi oppilailleen, että ”joka tahtoo tulla minun perässäni, kieltäköön oman sielunsa, ja kantakoon oman ristinsä, ja tulkoon perässäni.” Sillä joka tahtoo levon, on menettävä sielunsa, ja joka menettää sielunsa minun tähteni, on sen löytävä. – Matt.16:24-25 aramea

*  Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. – Matt.16:24-25 KR38

 

Sillä mitä ihminen hyötyy siitä, jos saa omakseen koko maailman, ja kadottaa sielunsa? Tai mitä ihminen voi antaa oman sielunsa lunnaaksi? – Matt.16:26 aramea

Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? – Matt.16:26 KR38

 

Sillä tulevaisuudessaIhmisen Poika on tuleva isänsä kirkkaudessa, pyhien enkeliensä kanssa, ja silloin hän on maksava jokaiselle ihmiselle hänen tekojensa mukaan. Amen, minä sanon teille, että tässä seisoo ihmisiä, jotka eivät ole maistava kuolemaa, ennen kuin näkevät Ihmisen Pojan, joka tulee kuningaskunnassaan. – Matt.16:27-28 aramea

Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan kuninkuudessaan. – Matt.16:27-28 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/