4. maalis, 2018

Matteus luku 12

Uuden Testamentin käännösten vertailu Matteus luku 12: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 

Siihen aikaa Jeshua oli sapattina kävelemässä viljapellolla, ja hänen oppilaillaan oli nälkä, ja he alkoivat poimia tähkiä ja syödä niitä. Mutta kun fariseukset näkivät heidät, he sanoivat hänelle, ”katso, sinun oppilaasi tekevät sellaista, mitä ei ole luvallista tehdä sapattina”. – Matt.12:1-3 aramea

Siihen aikaan Jeesus kulki sapattina viljavainioiden halki; ja hänen opetuslastensa oli nälkä, ja he rupesivat katkomaan tähkäpäitä ja syömään. Mutta kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänelle: "Katso, sinun opetuslapsesi tekevät, mitä ei ole lupa tehdä sapattina."  - Matt.12:1-3 KR38

 

Mutta hän sanoi heille, ”ettekö ole lukeneet, mitä David teki, hänelle tuli nälkä, ja niille, jotka olivat hänen kanssaan?” Kuinka hän meni sisään Jumalan huoneeseen, ja söi Herran, Jumalan pöydän leipää, eikä hänelle ja niille, jotka hänen kanssaan olivat, ollut luvallista siitä syödä, vaan yksin ainoastaan papeille. – Matt.12:3-4 aramea

Niin hän sanoi heille: "Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen seuralaistensa oli nälkä, kuinka hän meni Jumalan huoneeseen, ja kuinka he söivät näkyleivät, joita ei hänen eikä hänen seuralaistensa ollut lupa syödä, vaanainoastaan pappien? - Matt.12:3-4 KR38

 

Tai ettekö ole lukeneet laista, että papit temppelissä saastuttavat sapattia, ja ovat silti ilman rikosta? Mutta minä sanon teille, että tässä on suurempi kuin temppeli. Mutta jos olisitte tienneet, mitä tämä on, ”armoa minä tahdon, enkä uhria”, ette olisi tuominneet näitä, jotka eivät ole rikkoneet. Sillä ihmisen poika on sapatin herra. – Matt.12:5-8 aramea

Tai ettekö ole lukeneet laista, että papit sapattina pyhäkössä rikkovat sapatin ja ovat kuitenkin syyttömät? Mutta minä sanon teille: tässä on se, joka on pyhäkköä suurempi. Mutta jos tietäisitte, mitä tämä on: 'Laupeutta minä tahdon enkä uhria', niin te ette tuomitsisi syyttömiä. Sillä Ihmisen Poika on sapatin herra." - Matt.12:5-8 KR38

 

Ja Jeshua lähti sieltä, ja tuli heidän kokouspaikkaansa. Ja hänet vietiin yhden miehen luokse, jonka käsi oli kuivettunut, ja he kysyivät häneltä ja sanoivat, että ”onko sapattina luvallista parantaa?” – kuin häntä kiusatakseen. – Matt.12:9-10 aramea

Ja hän lähti sieltä ja tuli heidän synagoogaansa. Ja katso, siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut. Niin he kysyivät häneltä sanoen: "Onko luvallista sapattina parantaa?" voidaksensa nostaa syytteen häntä vastaan. - Matt.12:9-10 KR38

 

Mutta hän sanoi heille, ”kuka teidän keskellänne on se mies, jolla on yksi lammas, ja jos se putoaa kuoppaan sapatin päivänä, hän ei tartu siihen ja nosta sitä ylös?” Mutta kuinka paljon suurempi onkaan ihminen, kuin lammas! Sen tähden sapattina on luvallista tehdä sitä, mikä on kaunista. Sitten hän sanoi tuolle miehelle, ”ojenna kätesi”, ja hän ojensi kätensä, ja se palautui sellaiseksi, kuin oli toinenkin. – Matt.12:11-13 aramea

Niin hän sanoi heille: "Kuka teistä on se mies, joka ei, jos hänen ainoa lampaansa putoaa sapattina kuoppaan, tartu siihen ja nosta sitä ylös? Kuinka paljon suurempiarvoinen onkaan ihminen kuin lammas! Sentähden on lupa tehdä sapattina hyvää." Sitten hän sanoi miehelle: "Ojenna kätesi!" Ja hän ojensi; ja se tuli entiselleen, terveeksi niinkuin toinenkin. - Matt.12:11-13 KR38

 

Ja fariseukset lähtivät ja pitivät neuvottelua häntä vastaan, että kuinka saisivat hänet tapetuksi. Mutta Jeshua tiesi sen, ja poistui sieltä, ja hänen perässään meni paljon väkijoukkoa, ja hän paransi heidät kaikki. – Matt.12:14-15aramea

Niin fariseukset lähtivät ulos ja pitivät neuvoa häntä vastaan, surmataksensa hänet. Mutta kun Jeesus huomasi sen, väistyi hän sieltä pois. Ja monet seurasivat häntä, ja hän paransi heidät kaikki, - Matt.12:14-15 KR38

 

Ja hän varoitti heitä, etteivät paljastaisi häntä. Että täyttyisi se, mitä on sanottu profeetta Ishaia’n kautta, joka sanoo; Katso, minun palvelijani, josta minä iloitsen; rakkaani, josta minun sieluni riemuitsee. Minä laitan henkeni hänen päälleen, ja hän on julistava tuomion kansakunnille. – Matt.12:16-18 aramea

ja hän varoitti vakavasti heitä saattamasta häntä julki; että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: "Katso, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt; minä panen Henkeni häneen, ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille. - Matt.12:16-18 KR38

 

Ei hän riitele eikä huuda, eikä hänen ääntään kuulla kauppapaikoilla.  Murtunuttaruokoa hän ei särje, ja välkkyvää lamppua hän ei sammuta, kunnes hän on tuonut tuomion niille, joille hänellä on suosio. Ja hänen nimensä kautta kansakunnat toivovat. – Matt.12:19-21 aramea

Ei hän riitele eikä huuda, ei hänen ääntänsä kuule kukaan kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta, kunnes hän saattaa oikeuden voittoon. Ja hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa." - Matt.12:19-21 KR38

 

Silloin tuotiin hänelle yksi riivattu, mykkä ja sokea, ja hän paransi hänet, kuten ”mykät ja sokeat, puhuvat ja näkevät”. Ja kaikki väkijoukko oli ihmeissään, ja he sanoivat, että ”eikö tämä ole se Davidin poika?” Mutta kun fariseukset kuulivat, he sanoivat, tämä ei aja riivaajia pois kuin Baal-Zebub’n, demonien pään kautta. – Matt.12:22-24 aramea

Silloin tuotiin hänen tykönsä riivattu mies, joka oli sokea ja mykkä, ja hän paransi hänet, niin että mykkä puhui ja näki. Ja kaikki kansa hämmästyi ja sanoi: "Eiköhän tämä ole Daavidin poika?" Mutta kun fariseukset sen kuulivat, sanoivat he: "Tämä ei aja riivaajia ulos kenenkään muun kuin Beelsebulin, riivaajain päämiehen, voimalla." - Matt.12:22-24 KR38

 

Mutta Jeshua tiesi heidän suunnitelmansa, ja sanoi heille, ”kaikki kuninkuus, joka jakautuu omaa sieluaan vastaan, tuhoutuu, ja jokainen talo ja kaupunki, joka jakautuu omaa sieluaan vastaan, ei pysy pystyssä”. Ja jos satana ajaa pois satanan, hän on jakautunut omaa sieluaan vastaan. Kuinka hänen kuningaskuntansa sitten pysyy pystyssä? – Matt.12:25-26 aramea

Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: "Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitautuu itsensä kanssa, pysy pystyssä. Jos nyt saatana ajaa ulos saatanan, niin hän on riitautunut itsensä kanssa; kuinka siis hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? - Matt.12:25-26 KR38

 

Jos minä ajan demoneja pois Baal - Zebub’n kautta, kenen kautta teidän lapsenne ajavat niitä pois? Tämän tähden he tulevat olemaan teidän tuomarinne. Ja jos minä ajan demonit pois Jumalan hengen kautta, on Jumalan kuningaskunta tullut lähelle. – Matt.12:27-28 aramea

Ja jos minä Beelsebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Niinpä he tulevat olemaan teidän tuomarinne. Mutta jos minä Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. - Matt.12:27-28 KR38

 

Tai kuinka kukaan pystyy menemään sisään jonkun voimallisen taloon, ja ryöstää hänen tavaroitaan? Mutta jos hän ensin sitoo sen voimallisen, ja sitten hän ryöstää hänen talonsa. Kuka ei ole minun kanssani, hän on minua vastaan, ja kuka ei minun kanssani kokoa, hän hajottamalla hajottaa. – Matt.12:29-30 aramea

Taikka kuinka voi kukaan tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää? Vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa. Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan; ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa. - Matt.12:29-30 KR38

 

*  Tämän tähden minä sanon teille, että kaikki synnit ja pilkat annetaan ihmislapsille anteeksi, mutta joka pilkkaa sitä henkeä, sellaisille ihmislapsille ei anneta anteeksi. Ja jokaiselle, joka sanoo sanaa ihmisen poikaa vastaan, annetaan kaikki anteeksi, mutta joka puhuu pyhyyden henkeä vastaan, hänelle ei anneta anteeksi tässä maailmassa, eikä siinä maailmassa, jota valmistetaan. – Matt.12:31-32 aramea

Sentähden minä sanon teille: jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta. Ja jos joku sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi; mutta jos joku sanoo jotakin Pyhää Henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa. - Matt.12:31-32 KR38

 

Tehkää hyvän puun hyvää hedelmää, tai tehkää pahan puun pahaa hedelmää. Sillä hedelmästään puu tunnetaan. Te käärmeiden jälkeläiset, kuinka te pystyisitte hyvää puhumaan, te, jotka olette pahoja? Sillä sydämen täyteydestä suu puhuu. – Matt.12:33-34 aramea

Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan. Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. - Matt.12:33-34 KR38

 

Hyvä mies tuo hyvyyden aarrevarastosta hyvyyttä, ja paha mies tuo pahuuden aarrevarastosta pahuutta. Sillä minä sanon teille, että jokaisesta turhasta sanomastaan sanasta, ihmislapset antavat vastauksensa tuomion päivänä. Sillä sanoistasi sinut vanhurskautetaan, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. – Matt.12:35-36 aramea

Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi." - Matt.12:35-36 KR38

 

Silloin vastasi eräitä ihmisiä kirjanoppineista ja fariseuksista, ja he sanoivat hänelle, ”opettaja, me tahdomme, että näemme sinulta merkin”. Mutta hän vastasi ja sanoi heille, ”paha ja avionrikkoja sukupolvi etsii merkkiä, ja sitä merkkiä ei sille anneta – vaan profeetta Joonan merkki”. – Matt.12:38-39 aramea

Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen: "Opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin." Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki. - Matt.12:38-39 KR38

 

Sillä niin kuin Joona oli kalanvatsassa kolme päivää ja kolme yötä, näin on ihmisen poika oleva maan sydämessä kolme päivää ja kolme yötä. – Matt.12:40 aramea

Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä. - Matt.12:40 KR38

 

Niniveläiset miehet nousevat tuomiolle tämän sukupolven kanssa, ja tuomitsevat sen, sillä he tekivät parannuksen Joonan julistuksen kautta, ja katso, tässä on suurempi kuin Joona. Etelän kuningatar nousee tuomiolle tämän sukupolven kanssa, ja tuomitsee sen, sillä hän tuli maan äärestä, että kuulisi Shlimonin viisautta, ja katso, täällä on hän, joka on suurempi kuin Shlimon. – Matt.12:41-42 aramea

Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi; sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas. Etelän kuningatar on heräjävä tuomiolle tämän sukupolven kanssa ja tuleva sille tuomioksi; sillä hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on enempi kuin Salomo. - Matt.12:41-42 KR38

 

Mutta aina, kun epäpuhdas henki lähtee pois ihmisestä, se vaeltelee vedettömissäpaikoissa, ja etsii lepoa, eikä sitä löydä. Silloin se sanoo, ”minä palaan talooni, josta minä lähdin pois”, ja se menee, ja löytää sen tyhjänä ja siivottuna ja koristeltuna. Silloin tuo menee, kanssaan seitsemän muuta henkeä, jotka ovat siitä pahempia, ja he astuvat sisään ja oleskelevat siinä, ja sen miehen loppu on oleva pahempi kuin hänen alkunsa. Näin on tapahtuva tälle pahuuden sukupolvelle. – Matt.12:43-45 aramea

Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä. Silloin se sanoo: 'Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin.' Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle." - Matt.12:43-45 KR38

 

Mutta kun hän oli puhumassa väkijoukolle, tulivathänen äitinsä ja veljensä, seisoivat ulkona ja yrittivät päästä puhumaan hänen kanssaan. Mutta eräs mies sanoi hänelle, ”katso, sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja yrittävät päästä puhumaan kanssasi”. – Matt.12:46-47 aramea

Hänen vielä puhuessaan kansalle, katso, hänen äitinsä ja veljensä seisoivat ulkona, tahtoen häntä puhutella. Niin joku sanoi hänelle: "Katso, sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat sinua puhutella." - Matt.12:46-47 KR38

 

Mutta hän vastasi ja sanoi sille, joka hänelle puhui, ”kuka on minun äitini ja ketkä ovat minun veljeni?” Ja hän ojensi kätensä oppilaidensa puoleen ja sanoi, ”katso, minun äitini, ja katso, minun veljeni!” Sillä jokainen, joka tekee minun isäni tahdon, joka on taivaissa, on minun veljeni ja sisareni, ja äitini. – Matt.12:48-50 aramea

Mutta hän vastasi ja sanoi sille, joka sen hänelle ilmoitti: "Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?" Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: "Katso, minun äitini ja veljeni! Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini." - Matt.12:48-50 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/