21. helmi, 2018

Johannes luku 14

Uuden Testamentin käännösten vertailu Johannes luku 14: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/johannan.pdf

 

Älköön teidän sydämenne olko levottomat. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun isäni talossa on monet asumukset, ja ellei, olisinko minä sanonut teille, että minä menen, että valmistan teille paikkaa? Ja jos minä menen valmistamaan teille paikkaa, minä tulen vielä, ja johdatan teidät minun luokseni, että missä minä olen, te myös olisitte. 4 Ja minne minä menen, te tiedätte, ja sen tien te tunnette. – Joh.14:1-4 aramea

"Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte." – Joh.14:1-4 KR38

 

Thoma sanoi hänelle, ”meidän Herramme, emme me tiedä, minne sinä menet, ja kuinka me voimme tuntea tien?” Jeshua sanoi hänelle, ”minä, minä olen se tie, ja se totuus, ja se elämä. Ei kukaan tule minun isäni luokse, paitsi minun kauttani.” Jos te olisitte tunteneet minut, te olisitte tunteet myös minun isäni, ja tästä lähtien te tunnette hänet, ja olette hänet nähneet. – Joh.14:5-7 aramea

Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?" Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästä lähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet." – Joh.14:5-7 KR38

 

Filippos sanoi hänelle, ”meidän Herramme, osoita meille isä, ja se riittää meille.”  Jeshua sanoi hänelle, ”koko tämän ajan minä olen ollut teidän kanssanne, etkä minua tuntenut, Filippa! Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän, ja kuinka sinä sanot, ’osoita isä’?” – Joh.14:8-9 aramea

Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme." Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'? – Joh.14:8-9 KR38

 

Etkö sinä usko, että minä olen minun isässäni, ja minun isäni on minussa? Ne sanat, jotka minä puhun, minä en puhu omasta sielustani, mutta minun isäni, joka minussa asustaa, hän tekee nämä teot. Uskokaa, että minä olen minun isässäni, ja minun isäni on minussa, ja jos ette, uskokaa edes tekojen tähden! – Joh.14:10-11 aramea

Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. – Joh.14:10-11 KR38

 

Amen, amen, minä sanon teille, että joka uskoo minuun, niitä tekoja, joita minä teen, myös hän on tekevä, ja näistä runsaammin tekevä, kun minä menen isän luokse. Ja mitä te kysytte minun nimessäni, se tehdään teille, että isä tulee kirkastetuksi hänen pojassaan. Ja jos te minun nimeni kautta pyydätte, minä teen. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. – Joh.14:12-15 aramea

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. – Joh.14:12-15 KR38

 

Ja minä pyydän minun isältäni, ja hän on antava teille toisen puolustajan, joka on oleva teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden henki, hän, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska ei ole häntä nähnyt eikä tuntenut. Mutta te tunnette hänet, joka teidän luonanne asustaa, ja hän on teissä. – Joh.14:16-17 aramea

Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. – Joh.14:16-17 KR38

 

En minä jätä teitä orvoiksi, sillä minä tulen teidän luoksenne hetken kuluttua. Ja maailmaei minua näe, mutta te tulette näkemään minut, että minä elän – että myös te eläisitte. Sinä päivänä te tulette tuntemaan, että minä olen minun isässäni, ja te minussa, ja minä olen teissä. Jolla on minun käskyni, ja pitää ne, hän on se, joka rakastaa minua. Mutta hän, joka rakastaa minua, on minun isäni rakastama, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan oman sieluni hänelle. – Joh.14:18-21 aramea

En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa, mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle." – Joh.14:18-21 KR38

 

Jehuda sanoi hänelle – ei se Skariota– ”minun Herrani, kuinka sinä olet tuleva ilmoittamaan sielusi meille, eikä maailmalle?” Jeshua vastasi ja sanoi hänelle, ”joka rakastaa minua, pitää minun sanani, ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja me teemme asunnon hänen luokseen.” Mutta hän, joka ei minua rakasta, ei pidä minun sanaani, ja tämä sana, jonka te kuulette, ei ollut minun omani, vaan isän, joka minut lähetti. Nämä minä olen puhunut teidän kanssanne, kun olen ollut teidän luonanne. – Joh.14:22-25 aramea

Juudas, ei seIskariot, sanoi hänelle: "Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt. Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne. – Joh.14:22-25 KR38

 

Mutta hän, puolustaja, pyhyyden henki, hän, jonka minun isäni lähettää minun nimessäni, hän on opettava teille kaiken, ja hän on muistuttava teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Rauhan minä jätän teille, minun oman rauhani minä annan teille. En minä anna teille siten, niin kuin maailma antaa. Älkää murehtiko, älköönkä teidän sydämenne pelätkö. – Joh.14:26-27 aramea

Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö. – Joh.14:26-27 KR38

 

Te olette kuulleet, että minä olen sanonut teille, että minä menen, ja minä tulen teidän luoksenne. Jos te minua rakastaisitte, te olisitte iloiset, että minä menen minun isäni luokse. Minun isäni on minua suurempi. Ja nyt, katso, minä olen sanonut teille, ennen kuin tapahtuvat, että kun se tapahtuu, te uskoisitte. – Joh.14:28-29 aramea

Te kuulitte minun sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne.' Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi. Ja nyt minä olen sanonut sen teille, ennenkuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu. – Joh.14:28-28 KR38

 

Minä en siis puhu teidän kanssanne paljoa, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa ei ole hänelle mitään. Vaan että maailma tuntisi, että minä rakastan minun isääni, ja samoin kuin minun isäni minut opetti, siten minä tein. Nouskaa, menkäämme täältä! – Joh.14:30-31 aramea

En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään. Mutta että maailma ymmärtäisi minun rakastavan Isää ja tekevän, niinkuin Isä on minua käskenyt: nouskaa, lähtekäämme täältä." – Joh.14:30-31 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/