14. tammi, 2018

Apostolien teot luku 15

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 15: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Mutta joitakin oli tullut alas Jehud’sta ja he olivat opettamassa veljiä, että jos ette ole ympärileikatut sen kirjoitetun sanan tavan mukaan, te ette pysty elämään. Ja oli paljon levottomuutta ja kiistaa, Paulos’lla ja Bar-Naba’lla heidän kanssaan, ja tapahtui, että Paulos ja Bar-Naba laitettiin nousemaan, ja toisia heidän kanssaan, niiden apostolien ja vanhinten luokse, jotka olivat Jerusalemissa, tämän kiistan tähden. – Apt.15:1-2 aramea

Ja Juudeasta tuli sinne muutamia, jotka opettivat veljiä: "Ellette ympärileikkauta itseänne, niinkuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua." Kun siitä syntyi riita ja kun Paavali ja Barnabas kiivaasti väittelivät heitä vastaan, niin päätettiin, että Paavalin ja Barnabaan ja muutamien muiden heistä tuli mennä tämän riitakysymyksen tähden apostolien ja vanhinten tykö Jerusalemiin. – Apt.15:1-2 KR38

 

Ja se seurakunta lähetti heidät saattaen, ja he matkustivat koko Foinikiassa ja Samarian huoneessakin, muistellen sitä kansakuntien kääntymistä, ja he aiheuttivat suurta iloa kaikille veljille. Ja kun he tulivat Jerusalemiin, seurakunta ja apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan, ja he kertoivat heille kaiken, mitä Jumala teki heidän kanssaan. – Apt.15:3-4 aramea

Niin seurakunta varusti heidät matkalle, ja he kulkivat Foinikian ja Samarian kautta ja kertoivat pakanain kääntymyksestä ja ilahuttivat sillä suuresti kaikkia veljiä. Ja kun he saapuivat Jerusalemiin, niin seurakunta ja apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan; ja he kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssansa ja tehnyt suuria. – Apt.15:3.4 KR38

 

Mutta jotkut niistä nousivat, jotka uskoivat fariseusten opetusta, ja sanoivat, että ”teidän tulee ympärileikata heidät ja käskeä heitä, että pitävät senMoshe’n kirjoitetun sanan”. Mutta apostolit ja vanhimmat kokoontuivat, että katsoisivat tätä sanaa. – Apt.15:5-6 aramea

*  Mutta fariseusten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon, ja sanoivat: "Heidät on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia." Niin apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa. – Apt.15:5-6 KR38

 

Ja kun oli monenlaista kiistaa, nousi Shimeon ja sanoi heille, ”miehet, veljet, te tiedätte, että ensimmäisestä päivästä Jumala valitsi minun oman suuni, että ne kansakunnat kuulisivat sen evankeliumin sanan, ja uskoisivat”. – Apt.15:7 aramea

Ja kun oli paljon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille: "Miehet, veljet, te tiedätte, että Jumalajo kauan aikaa sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanat minun suustani saisivat kuulla evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon. – Apt.15:7 KR38

 

Ja Jumala, joka tuntee, mitä sydämissä on, todistaa heistä ja antoi heille sen pyhyyden hengen, niin kuin meillekin. Eikä mikään erota meitä ja heitä, koska hän puhdisti heidän sydämensä sen uskon kautta. Ja nyt, mitä te kiusaatte Jumalaa, niin kuin laittaisitte niiden oppilaiden niskalle sellaisen ikeen, jota eivät edes meidän isämme, emmekä mekään pystyneet kestämään? Vaan me uskomme meidän Herramme Jeshuan, Messiaan siunausten kautta elävämme, niin kuin he. – Apt.15:8-11 aramea

Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen heille Pyhän Hengen samoinkuin meillekin, eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa? Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin." – Apt.15:8-11 KR38

 

Ja koko se kansanjoukko hiljeni, ja he kuulivat Paulos’ia ja Bar-Nabaa, jotka kertoivat kaiken, mitä Jumala teki heidän käsiensä kautta, ne merkit ja ne voimateot, kansakuntienkeskuudessa. – Apt.15:12 aramea

Niin koko joukko vaikeni, ja he kuuntelivat Barnabasta ja Paavalia, jotka kertoivat, kuinka suuria tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli tehnyt pakanain keskuudessa heidän kauttansa. – Apt.15:12 KR38

 

Ja sen jälkeen, kun he olivat hiljaa, nousi Jakob ja sanoi, ”miehet, veljet, kuulkaa minua! Shimeon kertoi teille, kuinka Jumala alkoi valitsemaan kansakunnista hänen nimelleen kansaa”, – Apt.15:13-14 aramea

Kun he olivat lakanneet puhumasta, lausui Jaakob: "Miehet, veljet, kuulkaa minua!  Simeonon kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä. – Apt.15:13-14 KR38

 

Ja tähän täyttyvät profeettojen sanat niin kuin kirjoitettu on, että, ”näiden jälkeen minä palautan sinut, ja nostan sen David’nkaatuneen ilmestysmajan, ja rakennan sen, mitä siitä on kaatunut ja nostan sen”, että ne loputkin ihmiset etsisivät Herraa, ja ne kaikki kansakunnat, ne, jotka kutsuvat minun nimeäni heidän ylleen, sanoo Herra, joka tekee kaiken tämän. Jumalan teot te tunnette, iankaikkisuudesta. – Apt.15:15-17 aramea

Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu: 'Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan; minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn, että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee, mikä on ollut tunnettua hamasta ikiajoista.' – Apt.15:15-17 KR38

 

Tämän tähden minä sanon, etteivät sortaisi niitä, jotka muista kansakunnista kääntävät kasvonsa Jumalan puoleen. Vaan lähetettäköön heille, että olisivat erossa epäpuhtaista uhreista, ja haureudesta, ja kuristetusta ja verestä. Sillä Moshe’lla on joka kaupungissa, sukupolvien alusta saakka, ollut julistajat niissä kokouspaikoissa, sillä häntä luetaan joka sapattina. – Apt.15:19-21 aramea

Sentähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen, vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta. Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista asti joka kaupungissa julistajansa; luetaanhan häntä synagoogissa jokaisena sapattina." – Apt.15:19-21 KR38

 

Silloin ne apostolit ja vanhimmat, koko seurakunnan kanssa, valitsivat heistä ne miehet, ja lähettivät heidät Antiokii’lle Paulos’n ja Bar-Naba’n kanssa; Jehuda, jota kutsuttiin ”Bar-Shaba”, ja Shila, ne miehet, jotka olivat veljien keskuudessa johtajia. – Apt.15:22 aramea

*  Silloin apostolit ja vanhimmat ja koko seurakunta näkivät hyväksi valita keskuudestaan muutamia miehiä ja lähettää heidät Antiokiaan Paavalin ja Barnabaanmukana, nimittäin Juudaan, jota kutsuttiin Barsabbaaksi, ja Silaan, jotka olivat johtavia miehiä veljien joukossa;  – Apt.15:22 KR38

 

Ja he kirjoittivat heidän käsiensä kautta sen kirjeen, sillä tavalla; ”apostolit ja vanhimmat, ja veljet, niille veljille, jotka ovat Antiokiassa ja Syyriassa ja Kilikiassa, jotka ovat kansakunnista, rauhaa”. Kuulkaa meitä, että jotkut lähtivät meistä pois, ja te pelkäätte niitä sanoja, ja he käänsivät teidän sielujanne sanoessaan, että teidän tulisi olla ympärileikattuja ja pitää se sana, ne, joita me emme ole heille käskeneet. – Apt.15:23-24 aramea

ja kirjoittivat heidän mukaansa näin kuuluvan kirjeen: "Me apostolit ja vanhimmat, teidän veljenne, lähetämme teille, pakanuudesta kääntyneille veljille Antiokiassa ja Syyriassa ja Kilikiassa, tervehdyksen. Koska olemme kuulleet, että muutamat meistä lähteneet, joille emme ole mitään käskyä antaneet, ovat puheillaan tehneet teidät levottomiksi ja saattaneet teidän sielunne hämmennyksiin,  – Apt.15:23-24 KR38

 

Tämän tähden, me löysimme, me kaikki kokoontuessamme, ja me valitsimme ne miehet ja lähetämme teidän luoksenne ystäviemme Paulos’n ja Bar-Naban kanssa. He ovat ihmisiä, jotka antavat heidän sielunsa meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimen puolesta. Ja me lähetämme heidän kanssaan Jehuda’n ja Shilan, jotka puhuvat teille nämä sanan kautta. – Apt.15:25-27 aramea

niin me olemme yksimielisesti nähneet hyväksi valita miehiä ja lähettää heidät teidän tykönne rakkaiden veljiemme Barnabaan ja Paavalin kanssa, jotka ovat panneet henkensä alttiiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Me lähetämme siis Juudaan ja Silaan, jotka myös suusanalla ilmoittavat teille saman.  – Apt.15:25-27 KR38

 

Sillä pyhyyden hengen tahto on, ja meidänkin, ettei teidän päällenne tule kuormittaa enemmän kuin mitä me vaadimme; Että pysytte kaukana uhratusta, ja verestä, ja kuristetusta, ja haureudesta, sillä kun varjelette sielunne näistä, se on kaunista. Vahvistukaa meidän Herrassamme! – Apt.15:28-29 aramea

Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät: että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!"  – Apt.15:28-29 KR38

 

Mutta nämä, jotka olivat lähetetyt, tulivat Antiokiaan ja kokosivat koko kansan ja antoivat sen kirjeen. Ja luettuaan he iloitsivat, ja tulivat lohdutetuiksi. Ja rikkaan sanan kautta Jehuda ja Shila vahvistivat veljiä, ja tukivat heidän huonettaan, koska myös nämä olivat profeettoja. – Apt.15:30-31 aramea

Niin heidät lähetettiin matkalle, ja he tulivat Antiokiaan; siellä he kutsuivat koolle seurakunnan ja antoivat heille kirjeen. Ja kun he olivat sen lukeneet, iloitsivat he tästä lohdutuksesta. Ja Juudas ja Silas, jotka itsekin olivat profeettoja, kehoittivat veljiä monin sanoin ja vahvistivat heitä.  – Apt.15:30-31 KR38

 

Ja kun he olivat olleet siellä sen ajan, veljet lähettivät heidät rauhassa apostolien luokse. 34 Shilan tahto oli kuitenkin, että he pysyisivät siellä. – Apt.15:33-34 aramea

Ja heidän viivyttyään siellä jonkin aikaa veljet laskivat heidät rauhassa palaamaan niiden tykö, jotka olivat heidät lähettäneet. 34 Silas kuitenkin päätti jäädä heidän luokseen, ja niin Juudas lähti yksin. (Jae 34 on käännös -92 käännöksestä. KR38 jae 34 puuttuu.)

 

Mutta Paulos ja Bar-Naba pysyivät Antiokii’ssa ja olivat opettamassa, ja evankelioivat monien toisten kanssa sitä Jumalan sanaa. Ja niiden päivien jälkeen Paulos sanoi Bar-Naba’lle, ”käännetään kasvot ja vieraillaan niiden veljien luona, jotka ovat kaikissa niissä kaupungeissa, joissa olemme julistaneet sitä Jumalan sanaa, ja nähdään, mitä he tekevät”. – Apt.15:35-36 aramea

Ja Paavali ja Barnabas viipyivät Antiokiassa opettaen ja julistaen useiden muidenkin kanssa Herran sanaa. Mutta muutamien päivien kuluttuaPaavali sanoi Barnabaalle: "Lähtekäämme takaisin kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran sanaa, katsomaan veljiä, miten heidän on." – Apt.15:35-36 KR38

 

Mutta Bar-Naba tahtoi johdattaa Johannan’n, sen, joka oli lisänimetty ”Markus”. Mutta Paulos ei tahtonut johdattaa häntä heidän kanssaan, koska hän oli jättänyt heidät näiden ollessa Pamfyliassa, eikä hän mennyt heidän kanssaan. – Apt.15:37-38 aramea

Niin Barnabas tahtoi ottaa mukaan Johanneksenkin, jota kutsuttiin Markukseksi. Mutta Paavali katsoi oikeaksi olla ottamatta häntä mukaan, koska hän oli luopunut heistä Pamfyliassa eikä ollut heidän kanssaan lähtenyt työhön. – Apt.15:37-38 KR38

 

Tämän kiistan tähden he erosivat toinen toisestaan, ja Bar-Naba johdatti Markusta, ja he matkustivat meren kautta ja menivät Kyprokselle. – Apt.15:39 aramea

Ja he kiivastuivat niin, että erkanivat toisistaan, ja Barnabas otti mukaansa Markuksen ja purjehti Kyproon. – Apt.15:39 KR38

 

Mutta Paulos valitsi Shila’n ja meni pois, veljien omistaessa hänet Jumalan siunaukselle. Ja hän matkusti Syyriassa ja Kilikiassa, ja nosti seurakuntaa. – Apt.15:40-41 aramea

Mutta Paavali valitsi Silaan, ja veljet jättivät hänet Herran armon haltuun, ja hän lähti matkalle. Ja hän vaelsi läpi Syyrian ja Kilikian vahvistaen seurakuntia. – Apt.15:40-41 KR38

 Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/