12. tammi, 2018

Apostolien teot luku 14

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 14: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Ja he tulivat, ja menivät sisään juutalaisten kokouspaikalle, ja he puhuivat siten heidän kanssaan, että monet juutalaisista ja kreikkalaisista uskoisivat. Mutta ne juutalaiset, jotka eivät vakuuttuneet, kiihottivat niitä, jotka olivat muista kansakunnista, että tekisivät veljille pahaa. Ja nämä olivat siellä kauan aikaa ja puhuivat Herrasta julkisesti, ja Hän todisti siitä hänen siunaustensa sanasta merkeillä ja ihmeteoilla, joita Hän teki heidän käsiensä kautta. – Apt.14:1-3 aramea

Ikonionissa he samoin menivät juutalaisten synagoogaan ja puhuivat niin, että suuri joukko sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskoi. Mutta ne juutalaiset, jotka eivät uskoneet, yllyttivät ja kiihdyttivät pakanain mieltä veljiä vastaan. Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti, luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta. – Apt.14:1-3 KR38

 

Ja koko se kaupungin kansa jakaantui heidän tähtensä, osa oli juutalaisten kanssa ja osa heistä liittyi niihin apostoleihin. Mutta heitä vastaan oli määräys kansakunnilta ja juutalaisilta ja heidän johtajiltaan, että pahoinpitelisivät heitä ja kivittäisivät heitä kivillä. – Apt.14:4-5 aramea

*  Ja kaupungin väestö jakaantui: toiset olivat juutalaisten puolella, toiset taas apostolien puolella. Mutta kun pakanat ja juutalaiset ynnä heidän hallitusmiehensä mielivät ryhtyä pahoinpitelemään ja kivittämään heitä, – Apt.14:4-5 KR38

 

Ja heidän tietäessään he menivät, ja saivat turvan Lystrassa, siinä Lykanian kaupungissa, ja Derbe’ssä ja niissä kylissä, jotka olivat siinä ympärillä. Ja he evankelioivat siellä. – Apt.14:6-7 aramea

ja he sen huomasivat, pakenivat he Lykaonian kaupunkeihin, Lystraan ja Derbeen, ja niiden ympäristöön. Ja siellä he julistivat evankeliumia. – Apt.14:6-7 KR38

 

Ja Lystran kaupungissa istui yksi mies, joka oli raajarikko, jaloistaan rampa, joka ei äitinsä kohdusta saakka ollut milloinkaan kulkenut. Tämä kuuli Paulos’n puhuvan, ja kun Paulos näki hänet ja tunnisti, että hänessä oli se elävä usko, Hän sanoi hänelle sillä korkealla äänellä, ”minä sanon sinulle meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimessä, nouse jaloillesi!” Ja hän hyppäsi, nousi ja kulki eteenpäin. – Apt.14:8-10 aramea

Ja Lystrassa oli mies, joka istui siellä, hervoton jaloistaan ja rampa äitinsä kohdusta saakka, eikä ollut koskaan kävellyt. Hän kuunteli Paavalin puhetta. Ja kun Paavali loi katseensa häneen ja näki hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi, sanoi hän suurella äänellä: "Nouse pystyyn jaloillesi." Ja hän kavahti ylös ja käveli. – Apt.14:8-10 KR38

 

Ja kun se kansan kokous näki sen, mitä Paulos teki, he korottivat äänensä sen paikan kielellä ja sanoivat, ”jumalat ovat tulleet ihmisten kaltaisiksi, ja he laskeutuivat meidän luoksemme!” – Apt.14:11 aramea

Kun kansa näki, mitä Paavalioli tehnyt, korottivat he äänensä ja sanoivat lykaoniankielellä: "Jumalat ovat ihmishahmossa astuneet alas meidän luoksemme." – Apt.14:11 KR38

 

Ja he nimittivät Bar-Nabaa ”jumalien herra”, ja Paulos ”Hermes”, koska hän aloitti sillä sanalla. Ja se jumalien herran pappi joka oli kaupungin ulkopuolella, toi härkiä ja kruunuja sen paikan pihan portille, jossa he asuivat, ja tahtoi uhrata heille. – Apt.14:12-13 aramea

Ja he sanoivat Barnabasta Zeukseksi ja Paavalia Hermeeksi, koska hän oli se, joka puhui. Ja kaupungin edustalla olevan Zeuksen temppelin pappi toi härkiä ja seppeleitä porttien eteen ja tahtoi väkijoukon kanssa uhrata. – Apt.14:12-13 KR38

 

Mutta Bar-Naba ja Paulos sen kuullessaan repivät viittansa ja hyppäsivät ylös, ja menivät sen joukon luota pois, ja huusivat, Ja sanoivat, ”miehet, mitä te teette? Mekin olemme ihmisiä, meillä on tunteet niin kuin teilläkin, meillä, jotka evankelioimme teitä pois näistä turhuuksista kääntymään sen elävän Jumalan luokse, joka teki taivaat ja maan ja meren, ja kaiken, mitä niissä on”. – Apt.14:14-15 aramea

Mutta kun apostolit Barnabas ja Paavali sen kuulivat, repäisivät he vaatteensa ja juoksivat ulos kansanjoukkoon, huusivat ja sanoivat: "Miehet, miksi te näin teette? Mekin olemme ihmisiä, yhtä vajavaisia kuin te, ja julistamme teille evankeliumia, että te kääntyisitte noista turhista jumalista elävän Jumalan puoleen, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. – Apt.14:14-15 KR38

 

Hän, joka menneissä sukupolvissa jätti kaikki kansakunnat menemään omien sielujensa tietä. Jättämättä omaa sieluaan todistuksia vaille, tehden heille taivaista hyvyyttä, ja laskien heille sateen, ja hedelmät lisääntyivät ajallaan, ja täyttäen ravinnolla ja ilolla heidän sydämensä. – Apt.14:16-17 aramea

Menneitten sukupolvien aikoina hän on sallinut kaikkien pakanain vaeltaa omia teitänsä; ja kuitenkaan hän ei ole ollut antamatta todistusta itsestään, sillä hän on tehnyt teille hyvää, antaen teille taivaasta sateita ja hedelmällisiä aikoja ja raviten teidän sydämenne ruualla ja ilolla." – Apt.14:16-17 KR38

 

Ja kun he olivat sanoneet nämä, he estellen kielsivät sitä kansaa, ettei kukaan uhraisi heille. Mutta sinne tuli juutalaisia Ikonion’sta ja Antiokiasta ja he kiihottivat sitä kansaa heitä vastaan, ja he kivittivät Paulos’n ja raahasivat hänet kaupungin ulkopuolelle, koska luulivat, että hän kuoli. Mutta ne oppilaat kokoontuivat hänen luokseen ja hän nousi sisään kaupunkiin, ja seuraavana päivänä hän meni sieltä pois Bar-Naba’n kanssa, ja he tulivat Derben kaupunkiin. – Apt.14:18-20 aramea

Näin puhuen he vaivoin saivat kansan hillityksi uhraamasta heille. Mutta sinne tuli Antiokiasta ja Ikonionista juutalaisia, ja he suostuttivat kansan puolellensa ja kivittivät Paavalia ja raastoivat hänet kaupungin ulkopuolelle, luullen hänet kuolleeksi. Mutta kun opetuslapset olivat kokoontuneet hänen ympärilleen, nousi hän ja meni kaupunkiin. Ja seuraavana päivänä hän lähti Barnabaan kanssa Derbeen. – Apt.14:18-20 KR38

 

*  Ja kun he evankelioivat niitä kaupunkilaisia, he tekivät monia oppilaiksi, ja he palasivat, tulivat Lystran kaupunkiin, ja Ikonion’iin ja Antiokiaan. Vahvistaen oppilaiden sieluja, ja he pyysivät heitä jatkamaan siinä uskollisuudessa, ja he sanoivat heille, että ”monen ahdistuksen kautta täytyy mennä sisälle Jumalan kuningaskuntaan”. – Apt.14:21-22 aramea

Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta opetuslapsiksi he palasivat Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan ja vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat: "Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan." – Apt.14:21-22 KR38

 

Ja he nostivat kaikkiin seurakuntiin vanhimmat, paastoten heidän kanssaan, ja rukoillen, ja he, jotka häneen uskoivat, olivat meidän Herrallemme omistautuneita. – Apt.14:23 aramea

Ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoillen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. – Apt.14:23 KR38

 

*  Ja kun he kiertelivät Pisidia’n alueella, he tulivat Pamfyliaan. Ja kun he puhuivat sen Herran sanan Pergen kaupungissa, he laskeutuivat Italiaan.Ja sieltä he matkustivat meren kautta, ja tulivat Antiokiaan, koska sieltä he olivat omistautuneet sille Herran siunausten työlle, jonka he saattoivat loppuun. – Apt.14:24-26 aramea

Ja he kulkivat läpi Pisidian ja tulivat Pamfyliaan; ja julistettuaan sanaa Pergessä he menivät Attaliaan. Ja sieltä he purjehtivat Antiokiaan, josta he olivat lähteneet, annettuina Jumalan armon haltuun sitätyötä varten, jonka he nyt olivat suorittaneet. – Apt.14:24-26 KR38

 

Ja kun koko seurakunta kokoontui, he kertoivat kaiken, mitä Jumala teki heidän kanssaan, ja että Hän avasi sen uskollisuuden portin muille kansakunnille. Ja he olivat siellä kauan aikaa niiden oppilaiden luona. – Apt.14:27-28 aramea

Ja sinne saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssansa ja tehnyt suuria ja kuinka hän oli avannut pakanoille uskon oven. Ja he viipyivät pitkän aikaa opetuslasten tykönä. – Apt.14:27-28 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/