22. marras, 2017

Hebrealaiset luku 7

Uuden Testamentin käännösten vertailu Hebrealaiset luku 7: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/hebrews.pdf

 

Mutta tämä Melkisedek on Salimin kuningas, Jumalan, korkeimman pappi, ja hän kohtasi Abrahamin, kun hän palasi kuninkaiden tappamisesta, ja hän siunasi hänet. Ja Abraham jakoi hänelle kymmenesosan kaikesta, mitä hänellä oli mukanaan. Mutta hänen nimensä käännetään ”vanhurskauden kuningas”, ja taas ”Salimin kuningas”, joka on ”rauhan kuningas”. – Hebr.7:1-2 aramea

Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan, Korkeimman, pappi, joka meni Aabrahamia vastaan, hänen palatessaan kuninkaita voittamasta, ja siunasi hänet; jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen nimensäkin merkitsee, on "vanhurskauden kuningas" ja sen lisäksi vielä "Saaleminkuningas", se on "rauhan kuningas"; – Hebr.7:1-2 KR38

 

Jonka isää tai äitiä ei ole kirjoitettu sukuluetteloissa, eikä hänen päiviensä alkuperää, eikä hänen elämänsä pääty, vaan Jumalan pojan kaltaisuudessa hänen pappeutensa pysyy iankaikkisuuteen. – Hebr.7:3 aramea

jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava - hän pysyy pappina ainaisesti. – Hebr.7:3 KR38

 

Mutta katsokaa, kuinka suuri tämä on, Abrahamin, isien päämies – hän antoi hänelle kymmenesosan parhaimmistaan! – Hebr.7:4 aramea

Katsokaa, kuinka suuri hän on, jolle itse kantaisä Aabraham antoi kymmenykset parhaimmasta saaliistaan. – Hebr.7:4 KR38

 

Sillä ne Levin pojista, jotka olivat saaneet pappeuden, heitä varten oli kirjoitetussa sanassa se käsky, että ottavat kymmenesosan kansaltaan, näiltä veljiltään, jotka nämäkin olivat lähteneet Abrahamin lantiosta  – Hebr.7:5 aramea

Onhan niillä Leevin pojista, jotka saavat pappeuden, käsky lain mukaan ottaa kymmenyksiä kansalta, se on veljiltään, vaikka nämä ovatkin Aabrahamin kupeista lähteneet;  – Hebr.7:5 KR38

 

Mutta tämä, jota ei ole kirjoitettu heidän sukuluetteloissaan, sai Abrahamilta kymmenesosan, ja hän siunasi hänet, joka oli sen lupauksen vastaanottanut. – Hebr.7:6 aramea

mutta hän, jonka sukua ei johdeta heistä, otti kymmenykset Aabrahamilta ja siunasi sen, jolla oli lupaukset. – Hebr.7:6 KR38

 

Mutta väittelemättä; hän, joka on vähäisempi, tulee siunatuksi hänestä, joka on suurempi kuin hän. – Hebr.7:7 aramea

Mutta kieltämätöntä on, että halvempi saa siunauksen paremmaltaan. – Hebr.7:7 KR38

 

Ja täällä ihmislapset, jotka kuolevat, saavat kymmenykset, mutta siellä hän, josta kirjoitus todistaa, että hän elää. – Hebr.7:8 aramea

Ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän. – Hebr.7:8 KR38

 

Ja niin kuin joku saattaa sanoa, ”Abrahamin kautta myös Levi, joka saa kymmenykset, myös hän oli kymmenyksiä maksamassa”. Sillä hän oli vielä isänsä lantiossa, kun Melkisedek, kohtasi hänet. – Hebr.7:9-10 aramea

Ja Aabrahamin kautta, niin sanoakseni, on Leevikin, joka kymmenyksiä ottaa, maksanut kymmenyksiä; sillä hän oli vielä isänsä kupeissa, kun Melkisedek meni tätä vastaan. – Hebr.7:9-10 KR38

 

Sen tähden, jos täydellisyys olisi ollut Levin pappeuden kautta, jonka kautta se kirjoitettu sana annettiin kansalle, miksi tarvittiin toinen pappi, joka on nouseva Melkisedekin kaltaisuudessa? Mutta sanotaanko, että olisi Aharonin kaltaisuudessa?  – Hebr.7:11 aramea

Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?  – Hebr.7:11 KR38

 

Mutta samoin kuin oli muutos pappeudessa, tällä tavalla oli myös muutos kirjoitetussa sanassa. Sillä hän on se, josta sanottiin, että on toisesta sukukunnasta syntynyt, josta ei kukaan ole milloinkaan palvellut alttarilla. – Hebr.7:12-13 aramea

Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut. – Hebr.7:12-13 KR38

 

Sillä on paljastettu, että meidän Herramme syntyi Jehudan sukukunnasta, jonka pappeudesta Moshe ei mitään puhunut. Ja vielä tunnetummin on sanottu, että Melkisedekin kaltaisuudessa nousee toinen pappi. – Hebr.7:14-15 aramea

Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen,  – Hebr.7:14-15 KR38

 

Hänen, joka ei ollut ruumiillisen käskyn sanan kautta, vaan joka oli katoamattoman elämän voiman kautta. Sillä hänestä todistetaan, että ”sinä olet pappi iankaikkisesti, Melkisedekin kaltaisuudessa”. – Hebr.7:16-17 aramea

joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. Sillä hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan." – Hebr.7:16-17 KR38

 

Mutta siihen aikaisempaan käskyyn on tullut muutos, koska se oli voimaton, eikä siitä ollut hyötyä. Sillä mikään kirjoitettu sana ei tee täydelliseksi, mutta sen sijaan meillä on sitä rikkaampi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. – Hebr.7:18-19 aramea

Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön, sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. – Hebr.7:18-19 KR38

 

Ja hän teki sen meille valalla todelliseksi. Sillä nämä papit olivat ilman valaa, mutta tämä valan kautta, niin kuin hän sanoi Davidin kautta, ”Herra on vannonut, eikä hän valehtelisi, että sinä olet se iankaikkinen pappi, Melkisedekin kaltaisuudessa”.  – Hebr.7:20-21 aramea

Ja niinkuin tämä ei tapahtunut ilman valan vannomista - nuo taas ovat papeiksi tulleet ilman heistä vannottua valaa, mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi: "Herra on vannonut eikä ole katuva: 'Sinä olet pappi iankaikkisesti'" – Hebr.7:20-21 KR38

 

Tämä liitto on kaikin tavoin rikkaampi, sillä siinä on Jeshuan takaus. – Hebr.7:22 aramea

niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut. – Hebr.7:22 KR38

 

Ja koska nämä, monet papit, olivat kuolevaisia, ei heidän ollut luvallista jatkaa. Mutta koska tämä pysyy iankaikkisesti, hänen pappeutensa ei lakkaa. – Hebr.7:23-24 aramea

Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallinut heidän pysyä; mutta tällä on katoamaton pappeus, sentähden että hän pysyy iankaikkisesti, – Hebr.7:23-24 KR38

 

Ja hän pystyy antamaan iankaikkisen elämän niille, jotka hänen kauttaan lähestyvät Jumalaa, sillä hän elää koko ajan ja uhraa puolestamme rukousta. – Hebr.7:25 aramea

jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. – Hebr.7:25 KR38

 

Sillä niin kuin tämä oli puhdas pappi, meille virheetön, eikä hänessä ollut pahaa, eikä saastutusta; joka on synnistä puhdas ja yli taivasten korotettu, Eikä hänellä ole kärsimystä. Niin kuin aikaisemmat ylipapit omien syntiensä puolesta joka päivä uhrasivat, - ja sitten kansan puolesta; tämä yhdellä kertaa antoi oman sielunsa. – Hebr.7:26-27 aramea

Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, jonka ei joka päivä ole tarvis, niinkuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä. – Hebr.7:26-27 KR38

 

Sillä kirjoitettu sana vahvisti heikkoja ihmisiä papeiksi, mutta sen kirjoitetun sanan jälkeen tullut puhutun valan mukainen sana osoitti sen pojan, joka on iankaikkisesti täydellinen. – Hebr.7:28 aramea

Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen. – Hebr.7:28 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/