17. marras, 2017

Apostolien teot luku 9

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 9: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Mutta Shaul oli vielä täynnä ilkeyttä ja tappamisen raivoa meidän Herramme oppilaita vastaan. Ja hän kysyi ylipapeilta sitä kirjettä, että annettaisiin hänelle Darmsok’n kokouspaikkaa varten, että jos löytyisi niitä, jotka kulkevat tällä tiellä, miehiä tai naisia, hän toisi heidät sidottuna Jerusalemiin. – Apt.9:1-2 aramea

Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin.  – Apt.9:1-2 KR38

 

Ja hänen mennessään, ja alkaessaan saapumaan Darmsok’lle, aivan yhtäkkiä tuli loiste, se valkeus taivaista heidän ylleen. Ja hän putosi maan päälle ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle, ”Shaul, Shaul, miksi sinä vainoat minua? Vaikeaa sinun on potkia tutkainta”. – Apt.9:3-4 aramea

Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä; ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul, miksi vainoat minua?"  – Apt.9:3-4 KR38

 

Hän vastasi ja sanoi, ”kuka sinä olet, Herrani?” ja meidän Herramme sanoi, ”minä olen Jeshua, nasaretilainen, se, jota sinä vainoat”. Vaan nouse, mene sisään kaupunkiin, ja siellä sinun kanssasi tullaan puhumaan, mitä sinun tulee tehdä. Ja ne miehet, jotka olivat menossa hänen kanssaan sillä tiellä, olivat seisomassa ihmetellen, koska he kuulivat ainoastaan sen äänen, mutta eivät nähneet ketään. – Apt.9:5-7 aramea

Hän sanoi: "Kuka olet, herra?" Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän." Ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssansa, seisoivat mykistyneinä: he kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet. – Apt.9:5-7 KR38

 

Ja Shaul nousi maasta, eikä nähnyt mitään, silmänsä avattuina, ja hänet vietiin hänen käsistään kiinni pitäen sisälle Darmsok’iin. Eikä hän nähnyt kolmeen päivään, eikä syönyt eikä juonut. – Apt.9:8-9 aramea

Niin Saulus nousi maasta; mutta kun hän avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään, vaan he taluttivat häntä kädestä ja veivät hänet Damaskoon. Ja hän oli kolme päivää näkemätönnä, ei syönyt eikä juonut. – Apt.9:1-2 KR38

 

Mutta siellä Darmsok’ssa oli yksi oppilas, jonka nimi oli Chananja, ja Herra sanoi hänelle näyssä, ”Chananja!” Ja hän sanoi, ”katso, minä se olen, minun Herrani”. Ja meidän Herramme sanoi hänelle, ”nouse, mene sille kadulle, jota kutsutaan suoraksi, ja pyydä Jehudan kodissa Shaul’ia, joka on se Tarsos’n kaupungista, sillä katso, kun hän rukoili, hän näki näyssä miehen, jonka nimi oli Chananja, että hän tuli sisään, ja laittoi kädet hänen päälleen, että hänen silmänsä avautuisivat”. – Apt.9:10-12 aramea

Ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi, nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä: "Ananias!" Hän vastasi: "Katso, tässä olen, Herra." Niin Herra sanoi hänelle: "Nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan Suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaan talosta Saulus nimistä tarsolaista miestä. Sillä katso, hän rukoilee; ja hän on nähnyt näyssä miehen, Ananias nimisen, tulevan sisälle ja panevan kätensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen." – Apt.9:10-12 KR38

 

Ja Chananja sanoi, ”minun Herrani, minä olen kuullut paljon tästä miehestä, että kuinka paljon pahaa hän on aiheuttanut sinun pyhillesi Jerusalemissa”. Ja katso, täälläkin hänellä on käskyvalta ylipapeilta vangita kaikki ne, jotka kutsuvat sinun nimeäsi. – Apt.9:13-14 aramea

Mutta Ananias vastasi: "Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa; ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat." – Apt.9:13-14 KR38

 

Ja Herra sanoi hänelle, ”nouse, mene, koska hän on minulle se valittu astia, että hän on kantava minun nimeni kansakuntien keskuuteen, ja kuninkaille ja israelilaisten huoneelle. Sillä minä osoitan hänelle, kuinka paljon hän on tuleva kärsimään minun nimeni tähden. – Apt.9:15-16 aramea

Mutta Herra sanoi hänelle: "Mene; sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden." – Apt.9:15-16 KR38

 

Silloin Chananja meni sille talolle ja laittoi kädet hänen päälleen ja sanoi hänelle, ”Shaul, minun veljeni, meidän Herramme Jeshua lähetti minut, hän, joka näyttäytyi sinulle sillä tiellä tullessasi, että sinun silmäsi avautuisivat ja sinä täyttyisit pyhyyden hengellä. Ja yhtäkkiä hänen silmistään putosi se suomujen kaltaisuus ja hänen silmänsä avautuivat, ja hän nousi, kävi kasteella. – Apt.9:17-18 aramea

Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi: "Veljeni Saul,Herra lähetti minut - Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit - että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä." Ja heti putosivat hänen silmistäänikäänkuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen. – Apt.9:17-18 KR38

 

Ja hän sai sen siunauksen, ja voimistui, ja oli ne päivät näiden oppilaiden luona, jotka olivatDarmsok’ssa. – Apt.9:19 aramea

Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Ja hän oli opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa. – Apt.9:19 KR38

 

Ja yhtäkkiä hän oli julistamassa juutalaisten kokouspaikassa Jeshuasta, että hän on Jumalan poika. Ja kaikki ne, jotka olivat häntä kuulemassa, ihmettelivät ja sanoivat, ”eikö tämä ole se, joka vainosi kaikkia niitä, jotka kutsuvat tätä nimeä Jerusalemissa? Hän lähetti sinne myös tätä vastaan, että vangittuina saattaisi heidät ylipapeille”. – Apt.9:20-21 aramea

Ja kohta hän saarnasi synagoogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan Poika. Ja kaikki, jotka kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat: "Eikö tämä ole se, joka Jerusalemissa tuhosi ne, jotka tätä nimeä avuksi huutavat? Ja eikö hän ole tullut tänne viedäksensä ne vangittuina ylipappien käsiin?" – Apt.9:20-21 KR38

 

Mutta Shaul voimallistui enemmän, ja sai ne juutalaiset hämmennyksiin, nämä, jotka asustivat Darmsok’ssa, osoittaessaan, että tämä on se Messias. – Apt.9:22 aramea

Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus. – Apt.9:22 KR38

 

Ja kun hän oli ollut siellä monia päiviä, tekivät juutalaiset salaliiton häntä vastaan, tappaakseen hänet. Mutta hänelle, Shaul’lle, selvitettiin se suunnitelma, jota he aikoivat hänelle tehdä. Ja kaupungin portteja vartioitiin päivät ja yöt, että hänet tapettaisiin. Silloin ne oppilaat laittoivat hänet koriin ja laskivat hänet yöllä muurilta. – Apt.9:23-25 aramea

Ja pitkän ajan kuluttua juutalaiset pitivät keskenään neuvoa tappaaksensa hänet. Mutta heidän salahankkeensa tuli Sauluksen tietoon. Ja he vartioivat porttejakin yöt päivät, saadakseen hänet tapetuksi. Mutta hänen opetuslapsensa ottivat hänet yöllä, päästivät hänet muurin aukosta ja laskivat alas vasussa. – Apt.9:23-25 KR38

 

Ja hän meni Jerusalemiin, ja tahtoi tulla liitetyksi niihin oppilaisiin, ja he kaikki pelkäsivät häntä, eivätkä uskoneet, että hän on oppilas. Mutta Bar-Naba otti hänet kiinni ja vei hänet apostolien luokse, ja hän kertoi heille, kuinka hän näki Herran sillä tiellä, ja kuinka hän puhui hänen kanssaan, ja kuinka hän julkisesti puhui Jeshuan nimessä Darmsok’ssa. – Apt.9:26-27 aramea

Ja kun hän oli tullut Jerusalemiin, yritti hän liittyä opetuslapsiin; mutta he kaikki pelkäsivät häntä, koska eivät uskoneet, että hän oli opetuslapsi. Mutta Barnabas otti hänet turviinsa ja vei hänet apostolien tykö ja kertoi heille, kuinka Saulus tiellä oli nähnyt Herran, ja että Herra oli puhunut hänelle, ja kuinka hän Damaskossaoli rohkeasti julistanut Jeesuksen nimeä. – Apt.9:26-27 KR38

 

Ja hän meni hänen kanssaan sisään ja ulos Jerusalemissa. Ja hän puhui Jeshuan nimessä julkisesti ja väitteli niiden juutalaisten kanssa, jotka tiesivät kreikkalaisella tavalla. Mutta nämä tahtoivat tappaa hänet. Ja veljien saadessa tietää, he veivät hänet yöllä Kesareaan, ja sieltä lähettivät hänet Tarsos’lle. – Apt.9:28-30 aramea

Ja niin hän kävi heidän keskuudessaan sisälle ja ulos Jerusalemissa ja julisti rohkeasti Herran nimeä. Ja hän puhui ja väitteli hellenistien kanssa; mutta he koettivat tappaa hänet. Kun veljet sen huomasivat, veivät he hänet Kesareaan ja lähettivät hänet sieltä Tarsoon.  – Apt.9:28-30 KR38

 

Mutta kuitenkin se seurakunta, joka oli koko Jehud’ssa, ja Galileassa ja Samariassa, oli rauhassa, lisääntyen, rakentuen ja edistyen Jumalan kunnioituksessa ja pyhyyden hengen lohdutuksessa. – Apt.9:31 aramea

Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha; ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. – Apt.9:31 KR38

 

Ja kun Shimeon oli kiertänyt siinä kaupungissa, hänkin meni alas, niiden pyhien luokse, jotka asustivat Lod’n kaupungissa. Ja hän löysi sieltä yhden miehen, jonka nimi oli Anis, joka makasi vuoteessa, ja oli halvaantunut kahdeksan vuotta sitten. – Apt.9:32-33 aramea

Ja tapahtui, että Pietari, kiertäessään kaikkien luona, tuli myöskin niiden pyhien tykö, jotka asuivat Lyddassa. Siellä hän tapasi Aineasnimisen miehen, joka kahdeksan vuotta oli maannut vuoteessaan ja oli halvattu. – Apt.9:32-33 KR38

 

Ja Shimeon sanoi hänelle, ”Ania, Jeshua, Messias parantaa sinut. Nouse ja valmista vuoteesi”. Ja siinä hetkessä hän nousi. Ja sen näkivät kaikki, jotka asustivat Lod’ssa ja Saronassa, ja he käänsivät kasvonsa Jumalan puoleen. – Apt.9:34-35 aramea

Ja Pietari sanoi hänelle: "Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut; nouse ja korjaa vuoteesi." Ja kohta hän nousi. Ja kaikki Lyddan ja Saaronin asukkaat näkivät hänet; ja he kääntyivät Herran tykö. – Apt.9:34-35 KR38

 

Mutta siellä, Joppen kaupungissa, oli yksi naisoppilas, jonka nimi oli Tabitha. Tämä oli rikas hyvissä teoissa ja siinä hyväntekeväisyydessä, jota hän teki. Mutta hän sairasti juuri näissä päivissä ja kuoli, ja hänet pestiin ja laitettiin sinne yläkertaan. – Apt.9:36-37 aramea

Mutta Joppessa oli naisopetuslapsi, nimeltä Tabita, mikä kreikaksi käännettynä on: Dorkas; hän teki paljon hyviä töitä ja antoi runsaasti almuja. Ja tapahtui niinä päivinä, että hän sairastui ja kuoli; ja he pesivät hänet ja panivat yläsaliin. – Apt.9:36-37 KR38

 

Ja ne oppilaat olivat kuulleet Shimeon’n olevan Lod’ssa, siinä kaupungissa, joka on siinä Joppen vierellä, ja he lähettivät hänen luokseen kaksi miestä, että pyytäisivät häneltä, ettei epäröisi tulla heidän mukanaan. Ja Shimeon nousi, meni heidän kanssaan, ja kun hän tuli, hän nousi siihen yläkertaan ja heidän ympärilleen kokoontuivat kaikki ne lesket, itkien, ja he osoittivat hänelle niitä viittoja ja tallitheja, näitä, jotka Tabitha oli antanut heille, kun hän oli elossa.  – Apt.9:38-39 aramea

Ja koska Lydda oli lähellä Joppea, niin opetuslapset, kun kuulivat Pietarinolevan siellä, lähettivät kaksi miestä hänen luoksensa pyytämään: "Tule viipymättä meidän tykömme." NiinPietari nousi ja meni heidän kanssansa. Ja hänen sinne saavuttuaan he veivät hänet yläsaliin, ja kaikki lesket tulivat hänen luoksensa itkien ja näytellen hänelle ihokkaita ja vaippoja, joita Dorkas oli tehnyt, ollessaan heidän kanssansa. – Apt.9:38-39 KR38

 

Mutta Shimeon poisti kaikki ihmiset ulkopuolelle ja kumartui polvilleen ja rukoili, ja käänsi kasvonsa sen ruumiin luokse ja sanoi, ”Tabitha kuumi!” Mutta hän avasi silmänsä, ja kun hän näki Shimeon’n, hän istui. Ja hän ojensi kätensä, ja hän nosti hänet, ja kutsui ne pyhät ja lesket, ja hän antoi hänet heille elävänä. – Apt.9:40-41 aramea

Mutta Pietari toimitti kaikki ulos ja laskeutui polvilleen ja rukoili; ja hän kääntyi ruumiin puoleen ja sanoi: "Tabita, nouse ylös!" Niin tämä avasi silmänsä, ja nähdessään Pietarin hän nousi istumaan. Ja Pietari ojensi hänelle kätensä ja nosti hänet seisomaan ja kutsui sisään pyhät ja lesket ja asetti hänet elävänä heidän eteensä. – Apt.9:22 KR38

 

Ja tämä tuli tunnetuksi koko siinä kaupungissa, ja monet uskoivat meidän Herraamme. Mutta hän oli siellä Joppessa ne päivät, ei mitkään vähäiset, asuen nahkuri Shimeon’n kodissa.' – Apt.9:42-43 aramea

Ja se tuli tiedoksi koko Joppessa, ja monet uskoivat Herraan. Ja Pietari viipyi Joppessa jonkun aikaa erään nahkuri Simoninluona. – Apt.9:42-43 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/