29. loka, 2017

Apostolien teot luku 6

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 6: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Ja näinä päivinä, kun nämä oppilaat enenivät, kreikkalaiset oppilaat valittivat hebrealaisia vastaan, että heidän leskensä jätettiin huomiotta siinä jokapäiväisessä palvelutyössä. Ja ne kaksitoista apostolia kutsuivat koko sen oppilaiden kansanjoukon ja sanoivat heille, ”ei ole kaunista, että Jumalan sana jätettäisiin taakse, ja palveltaisiin pöytiä”. Sen tähden, etsikää veljet, ja valitkaa teistä seitsemän miestä, joista on se todistus, ja he ovat täynnä Herran henkeä ja viisautta, ja laittakaa heidät tämän tahdon yläpuolelle. - Apt.6:1-3 aramea

*  Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa. Niin ne kaksitoista kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat: "Ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sentähden, veljet, keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat Henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. - Apt.6:1-3 KR38

 

Ja me olemme todella rukouksessa, ja siinä sanan palvelutyössä. - Apt.6:4 aramea

Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa." - Apt.6:4 KR38

 

Ja tämä sana miellytti koko sen kansan edessä, ja he valitsivat Estefanos’n, miehen, joka oli täynnä sitä uskoa ja pyhyyden henkeä, ja Filippus’n ja Prokuros’n, ja Nikanor’n ja Timon’n, ja Parmenan ja Nikolaus’n, antiokialaisen käännynnäisen. Nämä seisoivat apostoleiden edessä, ja he laittoivat rukoillen kädet heidän päälleen. - Apt.6:5-6 aramea

Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle; ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä, ja Filippuksen ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen, antiokialaisen käännynnäisen, ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä. - Apt.6:5-6 KR38

 

Ja Jumalan sana levisi, ja niiden oppilaiden lukumäärä Jerusalemissa lisääntyi hyvin, ja paljon juutalaista kansaa oli sille uskolle kuuliaisia.  - Apt.6:7 aramea

*  Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi. - Apt.6:7 KR38

 

Mutta Estefanos oli täynnä sitä siunausta ja taidollisuutta, ja hän teki kansan keskuudessa niitä merkkejä ja ihmetekoja. - Apt.6:8 aramea

Ja Stefanus, täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. - Apt.6:8 KR38

 

Ja jotkut nousivat siitä kokouspaikasta, jota kutsuttiinLibertinu, ja kyrenialaiset ja aleksandrialaiset, ja jotka ovat Kilikia’sta ja Aasia’sta, ja he olivat väittelemässä Estefanos’n kanssa. - Apt.6:9 aramea

Niin nousi muutamia niin kutsutusta libertiinien ja kyreneläisten ja aleksandrialaisten synagoogasta sekä niiden joukosta, jotka olivat Kilikiasta ja Aasiasta, väittelemään Stefanuksenkanssa, - Apt.6:9 KR38

 

Eivätkä he pystyneet nousemaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, joka puhui hänen kauttaan. Sitten he lähettivät miehiä ja opettivat heitä, että sanoisivat, ”me kuulimme häntä, että hän sanoo sanoja, jotka pilkkaavat Moshe’a vastaan ja Jumalaa vastaan”. Ja he kiihottivat sitä kansaa ja vanhimpia, ja kirjanoppineita, ja he tulivat ja nousivat häntä vastaan, ja tempaisivat hänet sen kansajoukon keskelle. - Apt.6:10-12 aramea

mutta he eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui. Silloin he salaa hankkivat miehiä sanomaan: "Me olemme kuulleet hänen puhuvan pilkkasanoja Moosesta ja Jumalaa vastaan." Ja he yllyttivät kansan ja vanhimmat ja kirjanoppineet ja astuivat esiin, raastoivat hänet mukaansa ja veivät neuvoston eteen. - Apt.6:10-12 KR38

 

Ja ne valheen todistajat nousivat, jotka sanoivat, ”tämä mies ei lakkaa puhumasta sanoja kirjoitettua sanaa vastaan, ja tätä pyhää paikkaa vastaan”. Sillä me kuulimme häntä, että hän sanoi, että Jeshua, tämä nasaretilainen, hän on tuhoava tämän paikan, ja vaihtava ne tavat, jotka Moshe antoi teille. Ja kaikki nämä, jotka istuivat siinä kokouspaikassa, katsoivat häneen, ja he näkivät hänen olemuksensa olevan kuin enkelin olemus. - Apt.6:13-15 aramea

Ja he toivat esiin vääriä todistajia, jotka sanoivat: "Tämä mies ei lakkaa puhumasta tätä pyhää paikkaa vastaan ja lakia vastaan; sillä me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, tuo Nasaretilainen, on hajottava maahan tämän paikan ja muuttava ne säädökset, jotka Mooses on meille antanut." Ja kaikki, jotka neuvostossa istuivat, loivat katseensa häneen, ja hänen kasvonsa olivat heistä niinkuin enkelin kasvot. - Apt.6:13-15 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/