29. loka, 2017

Apostolien teot luku 4

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Ja kun he puhuivat nämä sanat sille kansalle, heitä vastaan nousivat ne papit ja zadokialaiset, ja temppelin ruhtinaat, Riidellen heitä vastaan, kun he opettivat sitä kansaa ja julistivat Messiaan kautta sitä ylösnousemusta, joka on kuolleiden huoneesta. – Apt.4:1-2 aramea

Mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkön vartioston päällikkö ja saddukeukset heidän eteensä, närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista. – Apt.4:1-2 KR38

 

Ja he kohottivat kädet heitä vastaan ja vartioivat heitä seuraavaan päivään, koska ilta oli tulossa. Ja monet, jotka olivat kuulemassa sitä sanaa, uskoivat, ja heitä oli lukumäärältä noin viisituhatta miestä. – Apt.4:3-4 aramea

Ja he kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti, sillä oli jo ehtoo. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin viiteentuhanteen. – Apt.4:3-4 KR38

 

Ja seuraavana päivänä kokoontuivat ne ruhtinaat ja vanhimmat, ja kirjanoppineet, Ja myös ylipappi Hannan, ja Kaifa jaJohannan, ja Aleksandros, ja ne, jotka olivat heitä, siitä ylipappien sukukunnasta. – Apt.4:5-6 aramea

Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppineensa kokoontuivat Jerusalemissa, niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua. – Apt.4:5-6 KR38

 

Ja heidän laitettuaan heidät seisomaan keskelle, he olivat kysymässä heiltä, että ”millaisella voimalla tai millaisen nimen kautta te tämän teitte?” Silloin Shimeon Keefa oli täytettypyhyyden hengellä, ja hän sanoi heille, ”kansan ruhtinaat ja Israelin huoneen vanhimmat, kuulkaa!” Jos te tänään tuomitsette meitä siitä, mikä oli kaunista sairaalle miehelle, että ”minkä kautta tämä on parannettu”.  Tulkoon tämä tunnetuksi teille ja koko Israelin kansalle, että Messias Jeshuan, nasaretilaisen, sen, jonka te ristiinnaulitsitte, sen, jonka Jumala nosti kuolleiden huoneesta, siinä nimessä, katso, seisoo tämä teidän edessänne terveenä!  – Apt.4:7-10 aramea

Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät: "Millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?" Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: "Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat! Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut, niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. – Apt.4:7-10 KR38

 

Tämä on se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, ja hän on se kulman pää. 12 Eikä sitä lunastusta ole kenessäkään toisessa, sillä ihmisille ei ole annettu taivasten alla toista nimeä, jonka kautta elämälle on tultava. – Apt.4:11-12 aramea

Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.' Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." – Apt.4:11-12 KR38

 

Ja kun he kuulivat Shimeon’n ja Johannan’n sanat, joita he julkisesti puhuivat, he ymmärsivät, etteivät he tunteneet kirjoja ja he olivat oppimattomia, ja he ihmettelivät heitä, ja heidän tunnistettiin olevan niitä, jotka olivat kierrelleet Jeshuan kanssa. – Apt.4:13 aramea

Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. – Apt.4:13 KR38

 

Ja he näkivät,ettäheidän kanssaanseisoi se rampa, se, joka oli parannettu, eivätkä he voineet sanoa heitä vastaan mitään. Silloin he käskivät, että lähtevät pois heidän kokouksestaan, ja he sanoivat toinen toiselleen; Mitä heille, näille miehille, tulisi tehdä? Sillä katso, se julkinen merkki, joka heidän käsiensä kautta oli tapahtunut, on tunnettua kaikille Jerusalemin asukkaille, emmekä me voi sitä kieltää. Vaan, ettei tämä sanoma enemmän leviäisi kansassa, uhkaillaan heitä, etteivät enää puhuisi tässä nimessä kenellekään ihmiselle. – Apt.4:14-17 aramea

Ja nähdessäänparannetun miehen seisovan heidän kanssansahe eivät voineetmitään vastaansanoa, vaan käskettyään heidän astua ulos neuvostosta he pitivät keskenänsä neuvoaja sanoivat: "Mitä me teemme näille miehille? Sillä että heidän kauttansa on tapahtunut ilmeinen ihme, sen kaikki Jerusalemin asukkaat tietävät, emmekä me voi sitä kieltää.Mutta ettei se leviäisi laajemmalle kansaan, niin kieltäkäämme ankarasti heitä enää tähän nimeen puhumasta yhdellekään ihmiselle." – Apt.4:14-17 KR38

 

 Ja he kutsuivat heidät ja käskivät heitä, etteivät lainkaan puhuisi eivätkä opettaisi Jeshuan nimessä. Shimeon Keefa ja Johannan vastasivat ja sanoivat heille, ”tehkää tuomio, onko Jumalan edessä oikeaa kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa”. Sillä emme me voi olla puhumatta sitä, mitä me näemme ja kuulemme. – Apt.4:18-20 aramea

Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeen. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat: "Päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa  mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet." – Apt.4:18-20 KR38

 

Ja he uhkailivat heitä ja lähettivät heidät pois, sillä he eivät voineet laittaa mitään aihetta heidän päänsä päälle kansan tähden, sillä jokainen ylisti Jumalaa siitä, mitä oli tapahtunut. Sillä yli neljäkymmentävuotias oli hän, se mies, jossa tämä parantamisen merkki oli tapahtunut. – Apt.4:21-22 aramea

Niin he uhkasivat heitä vielä enemmän ja päästivät heidät, koska eivät kansan tähden keksineet, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mitä tapahtunut oli. Sillä sivu neljänkymmenen oli jo vuosiltaan se mies, jossa tämä parantumisen ihme oli tapahtunut. – Apt.4:21-22 KR38

 

Ja kun heidät oli lähetetty pois, he tulivat heidän veljiensä luokse, ja kertoivat heille kaiken, mitä papit ja vanhimmat sanoivat. Ja kun nämä kuultuaan he kohottivat äänensä kuin yhtenä Jumalan puoleen, ja sanoivat, ”Herra, sinä olet hän, Jumala, joka olet tehnyt taivaat ja maan ja vedet ja kaiken, mitä niissä on”. – Apt.4:23-24 aramea

Ja päästyään vapaiksi he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat: "Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on!  – Apt.4:23-24 KR38

 

Ja sinä olet hän, joka olet puhunut palvelijasi Davidin suun kautta, pyhyyden hengen kautta, ”miksi kansakunnat raivoavat, ja miksi kansat miettivät turhuutta?” Nouskaa, maan kuninkaat ja valtiaat, ja hallitkaa kuin yhtenä Herraa ja hänen Messiastaan vastaan. – Apt.4:25-26 aramea

Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen Voideltuansa vastaan.' – Apt.4:25-26 KR38

 

Sillä todellakin tässä kaupungissa ovat kokoontuneet sinun pyhää poikaasi Jeshuaa vastaan, sellaista, jonka sinä voitelit, Herodes ja Pilatus, kansakuntien ja Israelin kansanjoukon kanssa. Tekemään kaiken, joka on oleva kirjattu sinun kädelläsi ja sinun tahtosi edessä. – Apt.4:27-28 aramea

*  Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa, tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltämäärännyt tapahtuvaksi. – Apt.4:27-28 KR38

 

Ja myös nyt, Herra, katsahda, ja näe heidän uhkauksensa, ja anna sinun palvelijoidesi julkisesti olla julistamassa sinun sanaasi! Kun sinä ojennat kättäsi parantamiseksi, ja voimallisille teoille ja merkeille, jotka tulevat tapahtumaan sinun pyhän poikasi Jeshuan nimessä. – Apt.4:29-30 aramea

Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi; ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta." – Apt.4:29-30 KR38

 

Ja kun he esirukoilivat, ja rukoilivat henkivaltoja sitoen, vapisi se paikka, jossa he olivat kokoontuneet, ja he kaikki täyttyivät pyhyyden hengellä, ja he puhuivat avoimin silmin Jumalan sanaa. – Apt.4:31 aramea

*  Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. – Apt.4:31 KR38

 

Mutta sillä kansanjoukolla, niiden, jotka uskoivat, oli yksi sielu ja yksi ajatus, eikä kukaan heistä sanonut omistamastaan omaisuudesta, että se oli hänen omaansa, vaan kaikki, mitä heillä oli, oli yhteistä. – Apt.4:32 aramea

Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. – Apt.4:32 KR38

 

Ja he, nämä apostolit, todistivat suurella voimalla Messias Jeshuan ylösnousemuksesta, ja se suuri siunaus oli heidän kaikkien kanssa. – Apt.4:33 aramea

Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. – Apt.4:33 KR38

 

Eikä heissä ollut ketään puutteessa olevaa, sillä ne, jotka omistivat peltoja ja taloja, myivät ne ja toivat niiden myytyjen tuoton. Ja laittoivat ne apostolien jalkojen luokse, ja jokaisella annettiin sen mukaan, kuin oli tarvetta. – Apt.4:34-35 aramea

Ei myöskään ollut heidän seassaanketään puutteenalaista; sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen; ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi. – Apt.4:34-35 KR38

 

Mutta Josef, se, joka oli nimitetty ”Bar-Naba”, apostoleista, joka käännettynä on ”lohdutuksen poika”, leeviläinen Kyproksen alueelta, Hänellä oli siellä pelto, ja hän myi sen ja toi sen tuoton ja laittoi sen apostolien jalkojen eteen. – Apt.4:36-37 aramea

Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi - se on käännettynä: kehoittaja - leeviläinen, syntyisin Kyprosta, myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. – Apt.4:36-37 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/